3D_Secure_slika_za_web

ДЕПОЗИТИ

Домашни и странски физички лица (резиденти и нерезиденти) можат да вложат во Стопанска банка АД - Скопје (СБ) парични средства како паричен депозит во:
- МКД
- Конвертибилни странски валути