3D_Secure_slika_za_web

ДЕПОЗИТИ

 

 


 

Домашни и странски физички лица (резиденти и нерезиденти) можат да вложат во Стопанска банка АД - Скопје (СБ) парични средства како паричен депозит во:

 

- МКД

- Конвертибилни странски валути

 

 

Каматни стапки

 

Каматните стапки за сите депозитни производи може да ги погледнете тука.

Модел за утврдување на променливи каматни стапки валиден од 01.10.2017 тука.

Модел за утврдување на променливи каматни стапки валиден од 01.08.2018 тука.