header image header image

Податоци и извештаи

Податоци за СБ

Со состојба 31.12.2023 објавени на ден 9.5.2024 година
1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА

Назив

СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ

Седиште 11 Октомври Бр.7, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Единствен матичен број 4065549
Организациска структура Организациона структура
Број на вработени на 30. 6. 2023 година 940
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши, согласно со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на НБРМ

1. прибирање на депозити и други повратни извори на средства;

2. кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;

3. кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;

4. издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);

5. финансиски лизинг;

6. менувачки работи;

7. платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;

8. брз трансфер на пари;

9. издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;

10. изнајмување сефови, остава и депо;

11. тргување со инструменти на пазарот на пари;

12. тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;

13. тргување со хартии од вредност;

14. тргување со финансиски деривати;

15. управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;

16. давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;

17. купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;

18. чување на хартии од вредност за клиенти;

19. советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица

20. продажба на полиси за осигурување;

21. посредување во склучување договори за кредити и заеми;

22. обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и

23. економско - финансиски консалтинг.

Решенија на Гувернер на НБРМ

Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши

1. прибирање на депозити и други повратни извори на средства;

2. кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;

3. кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;

4. издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);

5. менувачки работи;

6. платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;

7. брз трансфер на пари;

8. издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;

9. изнајмување сефови, остава и депо;

10. тргување со инструменти на пазарот на пари;

11. тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;

12. тргување со хартии од вредност;

13. тргување со финансиски деривати;

14. управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;

15. купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;

16. чување на хартии од вредност за клиенти;

17. посредување во склучување договори за кредити и заеми;

18. обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и

19. економско - финансиски консалтинг.

20. Банкоосигурување, односно продажба на полиси и осигурување

Преглед на финансиски активности за кои, од страна на гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста Нема
1.1 ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА
Назив

1. Национална Банка на Грција СА Атина (NBG)

Седиште Eolou 86, 102 32, Атина, Грција

Претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарска група

Финансиско посредување

Организациска структура на ден 31. 12. 2022 година

NBG

NBG (MK)

Податоци за членови на банкарска група (ENG)

Учество на банката (СБ) во вкупниот број акции во секој член на банкарската група

Стопанска банка АД Скопје не поседува акции во ниту еден член на НБГ групацијата
 
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА 
2.1 АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО - ПРАВНИ ЛИЦА
Назив 1. National Bank of Greece S.A. Athens
Седиште Атина
Правна форма Акционерско друштво
Претежна дејност Финансиско посредување

Процентот на учество во вкупниот број на акции во Банката

93,43%
процентот на учество во вкупниот број издадени  акции со право на глас во Банката - 94,64%
2.2. АКЦИОНЕРИ СО НЕКВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО
процентот на учество во вкупниот број на акции и број на акционери во Банката со состојба 31. 12. 2023

6,57%

5.015(останати акционери)

процентот на учество во вкупниот број издадени  акции со право на глас и број на акционери во Банката со состојба 31. 12. 2023 во Банката

5,36%

1.387 (останати акционери)

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА  БАНКАТА 

износ на почетен капитал кој е запишан во Централниот регистар

3.511.242 илјади МКД

бројот на акции од секој род и класа, како и номиналниот износ на акциите

1. Обични акции

Број на обични акции - 17.460.180
Номиналниот износ на 1 акција – 201,1 МКД
Вкупен номинален износ – 3.511.242 илјади МКД

2. Приоритетни акции

Број на приоритетни  акции - 227.444
Номиналниот износ на 1 акција – 400 МКД
Вкупен номинален износ – 90.978 илјади МКД

опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства

Извештај за сопствени средства

износот и компоненетите на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II

Извештај за сопствени средства

видот на одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ

Извештај за сопствени средства

 
вкупниот износ на сопствените средства

16.785.495 илјади МКД (со состојба 31.12.2022)

18.331.684 илјади МКД (со состојба 30.6.2023)

18.382.152 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)

висина на адекватноста на капиталот 

16.65% (со состојба 31.12.2022)

17.29% (со состојба 30.6.2023)

16.58% (со состојба 31.12.2023)

Висина на капиталот потребен за покривање на кредитен кризик

Висина на капиталот потребен за покривање на валутен ризик

Извештај за стапка на адекватност на капиталот
Висина на капиталот потребен за покривање на пазарен ризик Извештај за стапка на адекватност на капиталот
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од порамнување / испорака и ризикот од друга договорна страна

Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цена на стоки

Висина на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност

Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик

Извештај за стапка на адекватност на капиталот

Висина на капиталот потребен за покривање други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал за покривање на истите.

Извештај за стапка на адекватност на капиталот
4. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕНОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ НА БАНКАТА

Просечна стапка на задолженост

13.29% (за I полугодие од 2023)

13.84% (за II полугодие од 2023)

Редовен основен капитал 18.291.175 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)
Додатен основен капитал 0 илјади МКД (со состојба 30. 6. 2023)
Основен капитал 18.291.175 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)
Вкупна билансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост 130.976.391 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)
Вкупна вонбилансна изложеност којашто се користи за пресметка на стапката на задолженост

6.669.253 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)

Вкупните билансни побарувања на банката, согласно со последните финансиските извештаи 131.362.925 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)
Вкупните вонбилансни побарувања на банката, согласно со последните финансиските извештаи 20.388.699 илјади МКД (со состојба 31.12.2023)
Разлики билансна изложеност Разликата се должи на изземањето на сметките за aкумулирана амортизација кај кредитите на и побарувањата од други клиенти во пресметката на стапката на задолженост согласно пропишаната регулатива
Разлики вонбилансна изложеност Разликата се должи на примена на фактори на конверзија во пресметката на стапката на задолженост согласно пропишаната регулатива

 

 

Финансиски Извештаи

 Изберете MAS или IFRS за приказ

ГОДИНА
2023 MAS IFRS
2022 MAS IFRS
2021
2020
2019
2018
2017
2016 
2015  MAS IFRS
2014 MAS IFRS
2013 MAS IFRS
2012 MAS IFRS
2011 MAS IFRS
2010 MAS IFRS
2009 MAS IFRS
2008 MAS IFRS
2007 MAS IFRS

 

Годишни Извештаи

Изберете година за приказ

2023      
2022  2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003
2002 2001    

 

 

 

 

Макроекономски индикатори

Макроекономските индикатори за Северна Македонија може да ги погледнете подолу

Месечни индикатори  Годишни индикатори

 

 

МОЖЕ ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.