header image header image

Потрошувачки Обезбеден кредит

Карактеристики

Предности
 • Износ на кредит:
  • до 80.000 ЕУР за кредити обезбедени со хипотека (во денарска противвредност)
  • до 200.000 ЕУР за кредити обезбедени со депозит (во денарска противвредност)
 • Гарантирана каматна стапка за првите 3 години
 • Предодобрена кредитна картичка
 • Одобрување на кредит без административни забрани, меници или жиранти
 • Денарски кредит со девизна клаузула
 • Еднакви месечни ануитети
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, достапна е опцијата за отплата со траен налог или преку i-bank каналите на банката
 • Рок на отплата до 20 години

При рефинансирање од друга банка:

 • 0% административен трошок при рефинансирање кредит од друга банка
 • 0 МКД трошок за проценка при рефинансирање кредит од друга банка
 • 0 МКД трошок за нотар при рефинансирање обезбеден кредит од друга банка

Ценовни услови

Каматни стапки за кредити со вклучено животно осигурување

Обезбедени со хипотека за клиенти со плата/пензија во СБ

 • Фиксна каматна стапка од 4,30% за 3 години
 • Променлива каматна стапка од 5,40% во наредните години

За останати клиенти

 • Фиксна каматна стапка од 4,80% за 3 години
 • Променлива каматна стапка од 6,00% во наредните години
Обезбедени со депозит:
 • 1.90 п.п маргина над каматната стапка на депозитот
Каматни стапки за кредити БЕЗ вклучено животно осигурување

Обезбедени со хипотека за клиенти со плата/пензија во СБ ЕУР

 • Фиксна каматна стапка од 4,50% за 3 години
 • Променлива каматна стапка од 5,40% 

За останати клиенти ЕУР

 • Фиксна каматна стапка од 5,00% за 3 години
 • Променлива каматна стапка од 6,00% во наредните години
Обезбедени со депозит:
 • 2.00 п.п маргина над каматната стапка на депозитот

Дополнителни трошоци поврзани со кредитното барање

 • Апликативен трошок 600 МКД
 • 300 МКД трошок за генерирање на Имотен Лист
 • административен трошок за кредити обезбедени со хипотека 1,25% - само во случај на одобрено барање
 • административен трошок за кредити обезбедени со депозит 0,50% - само во случај на одобрено барање
 • трошок за проценка 2.500 МКД – само во случај на одобрено барање
 • Нотарски трошоци – само во случај на одобрено барање (или ослободување согласно промотивна понуда)
 • Трошок за делумна или целосна предвремена отплата:
  • 0% доколку истата се врши по истек на првите 20% од иницијално одобрениот рок
  • 3% од износот на остаток на долг доколку отплатата се врши во првите 20% од иницијално одобрениот рок

 

 

Кредитни критериуми

 • Физички лица, резиденти
 • Минимален месечен приход
 • 9.100 МКД за секој учесник поединечно
 • Клиентот е потребно да има минимум 20 години на денот на аплицирање и максимум 70 години на денот на отплата
 • доколку се вклучи ко-кредитобарател, за клиенти со плата/пензија во СБ, возраста може да достигне до 75 години на денот на отплата
 • Услов за ко-кредитобаратели:
  • член на потесното семејство
  • или друго лице да е клиент со плата/пензија во СБ;
  • да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка и со добра кредитна историја
 • Услов за физички лица вработени во странство, кои се државјани на РСМ
 • Mоже да се прифатат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во РСМ се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно треба да достават Договор за вработување и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде се вработени (истите треба да се преведени од овластен преведувач).

Документација

 • Потпишано барање за потрошувачки кредит и согласност за проверка во Македонско кредитно биро
 • Копија од лична карта
 • За клиенти кои не се приматели на плата/пензија во СБ:
  • извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци
  • потпишана и заверена потврда за редовно вработување која не е постара од 30 дена
 • Извод од матична книга на родени/венчани за кредитобарател и ко-кредитобарател/(при нотарска постапка)
 • Доколку обезбедувањето е куќа, земјиштето треба да биде со право на сопственост или со право на долготраен закуп
 • Дополнителна документација на барање на банката

Пример пресметки

Пример пресметки

години
Каматна стапка се внесува само со броеви и точка!
 

Забелешка: Денарска валута - отплата се врши во денари Девизна валута - отплатата е во денарска противвредност на EUR по среден курс на НБРМ на денот на плаќањето

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на