КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Изнајмување на сефови

 

Работното време на службата за сефовско работење е од 08:30 - 16:00 часот, секој работен ден, освен сабота, недела и државни празници. 

 

Контакт тел: (02) 3295-304


 

 Опис на  производот

 Изнајмување на сеф претставува закуп на посебна преграда во одвоен дел  од  банката кој е посебно заштитен и обезбеден, со различни димензии  според  потребите на клиентот.

 Придобивки  за  клиентот
 • Сигурна и стабилна банка, банка од доверба
 • Голем избор на димензии на сефови
 Тајност на  податоците
 • Содржината во сефот е со загарантирана тајност
 • Податоците за клиентот се деловна тајна на Банката (со исклучок на добиено писмено барање од Суд)
 Категорија  на  клиенти
 • Физички и правни лица
 • Резиденти и нерезиденти

 Период на  закуп

 1 година

 Начин на  плаќање на  закупнина

 Закупнината се наплатува од клиентот за цела година однапред.

 Износот на годишната закупнина за сефот директно се задолжува од  трансакциска сметка на клиентот која самиот ја определил за задолжување  по  основ на  сеф.

 Големина и  цена   за  годишен  закуп

            
  

ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ПРАВНИ ЛИЦА

 Димензија 

 Износ 

 ДДВ 

 Вкупно 

 Износ 

 ДДВ 

 Вкупно 

60 x 300 x 505

2,034

366

2,400

2,644

476

3,120

71 x 300 x 505

2,390

430

2,820

3,254

586

3,840

72 x 300 x 390

98 x 300 x 505

2,908

524

3,432

3,864

696

4,560

100 x 270 x 370

100 x 205 x 370

110 x 320 x 505

3,254

586

3,840

4,576

824

5,400

125 x 300 x 505

146 x 300 x 390

3,661

659

4,320

5,085

915

6,000

155 x 300 x 505

160 x 320 x 505

172 x 300 x 505

190 x 270 x 370

190 x 295 x 370

210 x 320 x 505

220 x 300 x 390

4,169

751

4,920

5,797

1,043

6,840

233 x 300 x 505

287 x 300 x 505

314 x 300 x 505

4,576

824

5,400

6,915

1,245

8,160

320 x 300 x 505

350 x 300 x 505

500 x 300 x 505

500 x 600 x 505

516 x 300 x 390

660 x 320 x 505

 

 Овластување

Сопственикот на сефот има можност да овласти најмногу две лица кои ќе  имаат неограничено право да располагаат со содржината во сефот, во  зависност од  тоа кој го поседува клучот.

 Потребни  докуметни
 • Барање за закуп на сеф (физички лица го пополнуваат во Банката, а правни лица го носат пополнето барање на меморандум од компанијата)
 • Документи за идентификација (лична карта или пасош)

 Прекинување  на    договор  за  закуп

 На барање на клиентот

 • Доколку клиентот ја има покриено закупнината, може да побара прекинување на договорот за закуп на сеф со поднесување на барање. Во случај на прекинување на договорот пред истек на целата година, Банката не врши делумно враќање за преостанатиот период од годината.

 На барање на банката

 

 • Доколку клиентот должи по основ на закупнина на сеф минимум еден месец
 • Доколку клиентот чува предмети во сефот кои не се дозволени
 • Со судска одлука