header image header image

Брокерски услуги

Услуги

Соопштение за поддршка на „Инвеститорски ден“ 18. 9. 2020

 

За брокерските услуги на СБ може да се информирате во текстот подолу
 1. Купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот – доставување на налози за тргување: лично, преку филијалите на банката низ земјата или електронски преку E-TRADER  
 2. купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка; 
 3. управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
 4. вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност; 
 5. вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 6. дејствување како покровител при котација; 
 7. инвестиционо советување; 
 8. извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва;
 9. чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично)  и
 10. прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност.

Потребни документи

Потребни документи за физички лица:
 1. Копија од лична карта или пасош
 2. Tрансакциска сметка во Стопанска банка или трансакциска сметка во друга банка (единствено за продавачи на хартии од вредност кои немаат трансакциска сметка во СБ).

Потребни документи за правни лица:
 1. Тековна состојба, не постара од 6 месеци
 2. Листа на овластени потписници / образец заверен потпис - ЗП
 3. Копија од лична карта на овластените потписници
 4. Одлука од фирмата за купување/продавање на хартии од вредност (зависно од статутот, дали е уредено во статутот на фирмата)
 5. Број на сметка на правното лице (а може да се уплатат средствата директно со образец ПП10 на нашата клиентска сметка - 100000070020077, отворена во Народна Банка на РСМ, со задолжителна копија од уплатницата).


24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на