header image header image

Карактеристики за станови во изградба

Карактеристики

ПРОМОТИВНО

Сите апликации примени од 05.10.2021 до 31.12.2021-ва година добиваат:

 • 100% ослободување од административни трошоци
 • 100% ослободување од трошоци за процена
 • 100% ослободување од нотарските трошоци за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во Агенцијата за Катастар на недвижности. (за нови пласмани)

Предности на производот

 • Гарантирана каматна стапка за првите 5 или првите 10 години
 • Отплата до 30 години
  • За купување, градба, доградба и надградба: до 30 години
  • За купување деловен простор: до 20 години
  • За купување на градежно земјиште: до 15 години
 • БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства
 • БЕЗ жиранти, БЕЗ административни забрани, БЕЗ меница
 • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
 • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
 • Со секоја одобрена апликација - предодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот
 • Денарски кредит со девизна клаузула, валута ЕУР

Намена 

 • Купување на нов / стар стан или куќа од физичко или правно лице
 • Купување на куќа со земјиште
 • Купување на градежно земјиште
 • Купување на деловен простор
 • Градба на куќа
 • Доградба / надградба на стан /куќа
 • Можност за рефинасирање на станбен кредит од друга банка

Ценовни услови за кредити со 5 или 10 години гарантирана каматна стапка

 

Обезбедување стан со Лист за предбележување на градба

За кредити со животно осигурување

 • 3,00% фиксна за првите 5 год, за клиенти со плата/пензија во СБ, или
 • 3,20% фиксна за првите 10 год, за клиенти со плата/пензија во СБ
 • 3,90% фиксна за 3 год, за останати клиенти.

За кредити БЕЗ животно осигурување

 • 3,20% фиксна за првите 5 год, за клиенти со плата/пензија во СБ, или
 • 3,40% фиксна за првите 10 год, за клиенти со плата/пензија во СБ
 • 4,10% фиксна за 3 год, за останати клиенти.

Променлива каматна стапка за останатиот период

 • 4,23% со плата/пензија во СБ
 • 4,70% останати клиенти

Отплата и трошоци

 • Еднакви месечни ануитети
 • Целосна или делумна предвремена отплата со сопствени средства е БЕЗ провизија.
 • За рефинансирање на станбени кредити од СБ во други Банки 3% провизија од рефинансираниот износ (само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)
 • Апликативни трошоци: 600 МКД за сите клиенти
 • 300 МКД трошок за генерирање на Имотен Лист
 • Административни трошоци: 0% на износот на одобрениот кредит, еднократно
 • Трошоци за проценка 0 МКД за имотот понуден како обезбедување
 • Трошоци за осигурување на имотот кој се остава под хипотека ,
 • Нотарски трошоци за регистрација на хипотеката и упис во катастар.
 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 117%-200% од износот на кредитот во зависност од локацијата на имотот понуден како обезбедување

 

Критериуми и Документација

Критериуми

 • Државјани на Р. Северна Македонија
 • Задолжително сопствено учество од најмалку 10% од вредноста на станот што се купува (во зависност од вредноста на обезбедувањето и кредитоспособноста на клиентот)
 • Минимални месечни примања од 9.100,оо ден за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Возраст на клиентот мин.20 (при аплицирање), макс. 70год. (денот на достасување на кредитот). Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.
 • Kо-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),во спротивно треба да ги задоволуваат следните услови:
  • Ко-кредитобарателот да е клиент со плата во СБ или
  • Ко-кредитобарател да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или друга банка со добра кредитна историја
 • За прифатените ко-кредитобаратели (без оглед на тоа дали се членови на потесното семејство или не), 100% од нивните примања и задолжувања влегуваат во пресметките на задолженоста.
 • Физички лица, резиденти, а се вработени во странство, може да се прифатат како кредитибаратели /ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.С.М. се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно важат следниве услови:
  • Договорот за вработување како и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде е вработен кредитобарателот/ко-кредитобарателот треба да се преведени од овластен преведувач.

Документација

 1. Барање за станбен кредит (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 2. Фотокопија од лична карта или пасош (за кредитобарателот, ко-кредитобарателите и хипотекарниот должник)
 3. За клиенти кои земаат плата во СБ, потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци
 4. За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месец.
 5. Извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци)/венчани издаден од Р.С.М (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите).
 6. За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост или со право на долготраен закуп.
 7. Согласност за доставување на извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје (МКБ) (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 8. Друга документација по барање на банката

 1. За купување
  1. Пред договор /договор за обезбеден стан / куќа / деловен простор заверен на нотар
  2. Извод од ДУП или Потврда од општина дека земјиштето се наоѓа во градежен реон (само за купување градежно земјиште)
 2. За сите видови градба (во случај кога како обезбедување се нуди друг објект)
  1. Извод од детален урбанистички план (ДУП)
  2. Правосилно Одобрение за градење
  3. Основен проект завeрен во општина и проектантско биро
  4. Предмер пресметка за позициите за кои се бара кредит
 3. За рефинансирање на кредит од друга банка
  1. Копија од Нотарскиот акт со Договор
  2. Листа на уплати
  3. Најнов амортизационен план

Апликација за станбен

Градежни партнери

Градежни компании партнери на Стопанска банка:

АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕЛИТ ИНВЕСТ ИФИ ДООЕЛ Кочани
НАСТЕЛ ДОО ОАЗА ДООЕЛ, Штип 

ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ

УНИЈА КЛУБ ДООЕЛ, с.Марино Илинден

ЕЛЕНА ЛУКА ХОМЕ ДООЕЛ

ЈАНИ ДУАЛ ДООЕЛ, Дебар

ДАБАР ДООЕЛ

ИНСТАЛАЦИЈА ДООЕЛ, Кичево
ГЛИЦ ДООЕЛ СМС ШОПС ДООЕЛ, Скопје
ЛУНА КОРПОРАЦИЈА

ПСБ АРКИТЕКТС ДООЕЛ, Тетово

ЗСФ КОМ ДООЕЛ

КА-ПЛУС ВЕЛ – Велес

ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО, Кавадарци

МАТО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Куманово

ХАНТЕРС ДООЕЛ, Скопје

БОШ-БОЈ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

КАТ КОСТОВ ДОО Скопје ДЕА-КОМ ДОО Гостивар
ГОЛДЕН АРТ ДОО, Скопје АРХИТЕКТОНИКА С.Е.М.С ДООЕЛ, Скопје
ДВА БРАТА ГРАДИТЕЛИ ДОО, Скопје ДЕЛТА ГРАДБА ИНГ ДОО – Кочани
ТАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

ЦИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

ИМПЕКСЕЛ 2

НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО, Скопје

ТРИМ И ЛУМ

МАКИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

МЕГА ДОО Куманово  
АКУСТИК ДОО Скопје  
ПАНТЕР БИЛДИНГ ДООЕЛ, Скопје  
ЕЛКОМ ДООЕЛ, Струмица 

 

ПРОСТОР ДОО, Куманово

 

ЕВРОСТИЛ-М Струмица

 

МОДИНГ ДООЕЛ. Тетово  
НОВИКОМ КОНСТРУКТОР, Скопје

 

РАЈАНА ИНЖЕНЕРИНГ, Скопје  
НОВОГРАДБА ДОО, Скопје  
БИСИ ДООЕЛ, Скопје  
ТОП МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје  
РАНВЕЈ ИНЖЕНЕРИНГ Струмица  
КАБИ ИНВЕСТ Тетово  
БОНОР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје  
АЛЕКС 3 ДООЕЛ Кочани  
БИС ОИЛ ДОО, Скопје  
ГЛОБАЛ БАЛКАН ГРУП, Гостивар  
СПЕКТАРТЕРМО ДОО, Скопје  
МАРАИ ДООЕЛ, Скопје  
КН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Струга  
ТЕКНОПОИНТ ДООЕЛ, Дебар  
АКТИВА ДОО Штип  
БИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ, Скопје  
РОЈАЛ ВАСЕ ДООЕЛ, Пробиштип  
КЕША ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје  
КРМЗОВ-МР ДООЕЛ, Струмица  
ЕУРО-БИЛДИНГ ДООЕЛ, Охрид  
ХЕЛГА ДООЕЛ, Тетово  
АТВА ДООЕЛ, Кичево  

КОМПАНИЈА ВЕЛКОВСКИ ДОО Скопје

 

ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО Скопје

 

БО ЈО КОМЕРЦ ДОО, Скопје 

 
Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на