КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Наменски потрошувачки кредит преку трговeц

 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ 

 

Намена на кредитот

Кредитот се одобрува исклучиво за купување на производи/услуги од соодветно продажно место

 

Износ

 • Од 12.000 до 300.000 МКД

 

Валута 

 • Денарски кредит

Каматна стапка 

     (Годишна променлива)

 • 10,25%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб-страница, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медиуми

 

Рок на отплата

 • Од 6 до 48 месеци  -  За кредити до   30.000 МКД
 • Од 6 до 72 месеци  -  За кредити над 30.000 МКД

 

Исплата 

Исплата се врши на трансакциска сметка на продавачот од кој се купува производот или услугата

 

 Месечна отплата 

Еднакви месечни ануитети (минимален износ на месечен ануитет 599 МКД)

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

 • со траен налог или
 • преку i-bank услугите на СБ

Без трошоци за предвремена отплата

 

Трошоци

Административни трошоци од 1.000 МКД, еднократно при одобрување на кредитот          

 

Критериуми за кредит  

 • Физички лица, резидент. 
 • Минимален месечен нето приход од 8.100 МКД  за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Возраст на клиентот од 20 години, на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата
 • Освен лице е член на потесното семејство (родител, дете, сопруг/а), ко-кредитобарател може да биде и лице кое ги исполнува следните услови:

           - да е клиент со плата во СБ, или       

          - да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или друга банка, и со добра кредитна историја

          - 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателите влегуваат во пресметките за кредит.

 

Потребни -документи  

 *1. Потпишана Апликација и договор за наменски кредит (2 примерока)
 *2. Копија од лична карта или пасош
 *3. За клиенти со плата/пензија во СБ - банката печати извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци.

       За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните два месеци.

   4. Оригинална про-фактура од продавачот за продажба на производите, потпишана  и заверена со печат
 *5. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје

   6. Друга документација по барање на банката

*Се однесува на кредитобарател и на ко-кредитобаратели