header image header image

Собрание на акционери

Собрание на акционери

Собрание на акционери 29. 6. 2021

Јавен повик за учество на 49. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје

 

Врз основа на член 27 и член 29 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 399/04.03.2020 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на СБ, на седницата одржана на 26.05.2021 година, донесе Одлука за свикување на 49-та седница на Собранието на акционери на СБ (Н.О. бр. 37/2021 од 26.05.2021 година).

Седницата на Собранието ќе се одржи на 29-ти Јуни, 2021 година (вторник), во 14.00 часот по пат на кореспонденција, во согласност со Законот за заштита на населението од заразни болести и Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД -19 – Протокол за одржување на седници на органи на управување и конференции, a со цел почитување на заштитните мерки за спречување на ширењето на вирусот КОВИД-19 на Владата на Република Северна Македонија.

За работа на 49-та седница на Собранието на акционери, Надзорниот одбор на СБ го предлага следниот:


ДНЕВЕН РЕД:
 1. Избор на Претседавач, нотар и бројач на гласови;
 2. Разгледување на Записникот од 48-та седница на Собранието на акционери одржана на 30 јуни, 2020 година;
 3. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2020 година;
 4. Разгледување и усвојување на Ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;
 5. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2020 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;
 6. Донесување на Одлука за распоредување на добивката за 2020 година;
 7. Донесување на Одлука за пренамена на задржана добивка за инвестирање во добивка расположлива за распределба на акционерите;
 8. Донесување на Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2020 година;
 9. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година;
 10. Донесување на Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2021 година; и
 11. Донесување на Одлука за усвојување на измените во Политиката за наградување на Стопанска банка АД – Скопје.


Се повикуваат акционерите на СБ да гласаат по точките од дневниот ред објавени во Јавниот повик, со пополнување на Образец за гласање со коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет страна на Банката во делот „Собрание на акционери – документација“, на следниот линк www.stb.com.mk.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со коресподенција, акционерите треба да го достават во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за коресподенција, акционер физичко лице потребно е да достави и копија од документ за идентификација (лична карта).
За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за коресподенција, акционер правно лице потребно е да достави и копија од важечка тековна состојба на правното лице и копија од документ за идентификација (лична карта) на законскиот застапник на правното лице.

Пополнетиот Образец за коресподенција во оригинал заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака „за Собрание на акционери“ треба да бидат примени во седиштето на Стопанска банка АД – Скопје, на улица „11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, најдоцна до 29.06.2021 година до 14.00 часот.


Собранието на акционери ќе одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневниот ред  во согласност со Статутот на банката и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин утврден согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на собранието на акционери, на начин и под услови утврдени со закон,со потпишување на писмено полномошно. Секој акционер кој дал писмено полномошно и назначил свој полномошник е должен да ја извести Банката со писмено известување на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат на sobranie@stb.com.mk. со доставување на полномошното во скенирана форма, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.
    
    Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 04.06.2021 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на горенаведената адреса и назнака или по електронски пат на е-поштата sobranie@stb.com.mk.

Предлогот се доставува во писмена/скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционери(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

 1. За акционер физичко лице, се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош.

 2. За акционер правно лице, се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена,
  -    Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред со доставување на прашање во писмена форма најдоцна до 29.06.2021 година до 14.00 часот, на горенаведената адреса на Банката. Одговорите на поставените прашања од седница на собранието ќе бидат објавени на интернет страната на Банката www.stb.com.mk во форма на прашање и одговор.

Прашањата се доставуваат во писмена форма во оригинал на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта sobranie@stb.com.mk, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот зсатапник на акционер(и) правно лице.

Заедно со прашањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

 1. За акционер физичко лице, се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош.

 2. За акционер правно лице, се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена,
  -    Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.


Акционерите можат да се запознаат со материјалите по дневниот ред и со дополнителните информации, согласно важечката законска регулатива, на интернет страната на Банката www.stb.com.mk од денот на објавувањето на овој Јавен повик.


СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ


Документација

За 47-мо Собрание на акционери 4. 3. 2020

 

 

 

За 48-мо Собрание на акционери 30. 6. 2020

 

 

За 49-то Собрание на акционери 29. 6.2021

Акционери на банката

Номиналниот износ на почетниот капитал (основната главнина) на СБ изнесува 3.602.219.798 денари кој е поделен на 17.460.180 обични акции со номинален износ од 201,1 денари по акција и 227.444 приоритетни кумулативни акции без право на глас со номинален износ од 400,0 денари по акција. 

Акционери сопственици на обични акции со право на глас кои поседуваат квалификувано учество во СБ:

Проспект на СБ за котација на издадените акции на подсегмент „задолжителна котација на Официјален пазар на Македонска берза АД Скопје“

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.