header image header image

Собрание на акционери

Собрание на акционери

Собрание на акционери 04.03.2020

Јавен повик за учество на 47-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје

 

Врз основа на член 27 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 394/19.11.2019 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на СБ, на седницата одржана на 30.01.2020 година, донесе Одлука за свикување на 47-та седница на Собранието на акционери на СБ (Н.О. бр. 02/2020 од 30.01.2020 година).

Седницата на Собранието ќе се одржи на 04-ти Март, 2020 година (среда), со почеток во 12.00 часот, во седиштето на СБ, Централа, на ул. 11 октомври бр. 7, 1000 Скопје (влез во Градскиот трговски центар).

За работа на 47-та седница на Собранието на акционери, Надзорниот одбор на СБ го предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на Претседавач, нотар и бројач на гласови;
  2. Разгледување на Записникот од 46-та седница на Собранието на акционери одржана на Ноември 19, 2019 година (Анекс);
  3. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје;
  4. Утврдување на пречистен текст на Статутот на Стопанска банка АД - Скопје;
  5. Донесување на Одлука за именување на нов член на Надзорен одбор;
  6. Донесување на Одлука за повторно именување на член на Надзорен одбор;
  7. Донесување на Одлука за повторно именување на член на Надзорен одбор;
  8. Донесување на Одлука за повторно именување на независен член на Надзорен одбор;
  9. Донесување на Одлука за повторно именување на независен член на Надзорен одбор

Се повикуваат акционерите на СБ да го пријават своето учество на седницата на Собранието со доставување на: писмено овластување издадено од надлежен орган на акционерот (за правни лица) или лично потпишана пријава (за физички лица), најмалку 3 (три) дена пред одржувањето на седницата, а најдоцна во рокот предвиден со Законот за трговски друштва, на горенаведената адреса, со назнака: За Кабинет на Претседател на Управен одбор, или по електронски пат на е-пошта sobranie@stb.com.mk, со доставување на овластувањето или изјавата во скенирана форма.

Акционерите можат да овластат полномошник, на начин и под услови утврдени со закон на седницата на Собранието со давање на писмено полномошно. Акционерот/акционерите кои назначиле свој полномошник се должни да ја известат СБ со писмено известување на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат на горенаведената е-пошта, со доставување на полномошното во скенирана форма.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 09-ти февруари 2020 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на горенаведената адреса и назнака или по електронски пат на е-поштата sobranie@stb.com.mk

Предлогот се доставува во писмена/скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционери(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:
1.  За акционер физичко лице, се приложува
-    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена, и
-    Копија од лична карта или пасош.

2.  За акционер правно лице, се приложува
-    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена,
-    Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена, и
-    Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред. Правото да се поставуваат прашања од акционерите и обврската на друштвото да одговори на поставените прашања може да се ограничи само поради одржувањето на ред во заседавањето и работата на собранието, или преземање активности за зачувување на доверливоста во работењето и деловните интереси на друштвото.
Одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото ќе бидат објавени на интернет страната на Банката www.stb.com.mk во форма на прашање и одговор.

Прашањата се доставуваат во писмена форма во оригинал на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта sobranie@stb.com.mk, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот зсатапник на акционер(и) правно лице. Заедно со прашањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:
1.    За акционер физичко лице, се приложува
-    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена, и
-    Копија од лична карта или пасош.

2.    За акционер правно лице, се приложува
-    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена,
-    Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена, и
-    Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Гласањето по точките од дневниот ред се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Материјалите по предлог – дневниот ред и останати информации, согласно важечката законска регулатива, ќе бидат во целост достапни на увид на акционерите во Централата на СБ (3 кат, канцеларија бр. 306), секој работен ден од 12:00 до 15:00 часот, а ќе бидат објавени и на интернет страната на Банката www.stb.com.mk од денот на објавувањето на овој Јавен повик.

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

Акционери на банката

Номиналниот износ на почетниот капитал (основната главнина) на СБ изнесува 3.602.219.798 денари кој е поделен на 17.460.180 обични акции со номинален износ од 201,1 денари по акција и 227.444 приоритетни кумулативни акции без право на глас со номинален износ од 400,0 денари по акција. 

Акционери сопственици на обични акции со право на глас кои поседуваат квалификувано учество во СБ:

Проспект на СБ за котација на издадените акции на подсегмент „задолжителна котација на Официјален пазар на Македонска берза АД Скопје“

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на