header image header image

Собрание на акционери

Собрание на акционери

Собрание на акционери 30.06.2020

Јавен повик за учество на 48. седница на Собранието на акционери на Стопанска банка АД - Скопје

 

Врз основа на членот 27 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 399 / 4. 3. 2020 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на СБ, на седницата одржана на 28. 5. 2020 година, донесе одлука за свикување на 48. седница на Собранието на акционери на СБ (Н.О. бр.28/ 2020 од 28. 5. 2020 година).

Седницата на Собранието ќе се одржи на 30 јуни 2020 година (вторник), во 12.00 часот по пат на кореспонденција, со оглед на вонредната состојба, а со цел почитување на заштитните мерки за спречување на ширењето на вирусот ковид-19 на Владата на Република Северна Македонија и во согласност со соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16. 3. 2020 година за модификација на одржување на годишните собранија на акционери.


За работа на 48. седница на Собранието на акционери, Надзорниот одбор на СБ го предлага следниов:


ДНЕВЕН РЕД:
 1. Избор на претседавач, нотар и на бројач на гласови;
 2. Разгледување на записникот од 47. седница на Собранието на акционери одржана на 4 март 2020 година;
 3. Донесување одлука за потврдување на оставката на член на Надзорниот одбор;
 4. Донесување одлука за повторно именување постоен член на Надзорниот одбор;
 5. Донесување одлука за усвојување на годишната сметка и на финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2019 година;
 6. Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за 2019 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;
 7. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД – Скопје во 2019 година, со писменото мислење од Надзорниот одбор;
 8. Донесување одлука за распоредување на добивката за 2019 година;
 9. Донесување одлука за начинот на пресметување и на исплата на дивиденда на сопствениците на приоритетни акции за 2019 година;
 10. Донесување одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите;
 11. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2019 година и
 12. Донесување одлука за назначување овластено друштво за ревизија за 2020 година.


Се повикуваат акционерите на СБ да гласаат по точките од дневниот ред објавени во јавниот повик со пополнување образец за гласање со кореспонденција, кој е објавен на официјалната интернет-страница на Банката на следниов линк www.stb.com.mk.


Акционерите треба уредно пополнетиот образец за гласање со кореспонденција да го достават во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и со своерачен потпис на акционерот физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот образец за кореспонденција, акционерот физичко лице треба да достави и копија од документ за идентификација (лична карта).
За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот образец за кореспонденција, акционерот правно лице треба да достави и копија од важечка тековна состојба на правното лице и копија од документ за идентификација (лична карта) на законскиот застапник на правното лице.

Пополнетиот образец за кореспонденција во оригинал, заедно со наведените документи за идентификација, со забелешка „за Собрание на акционери“, треба да бидат примени во седиштето на Стопанска банка АД – Скопје, на улица „11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, најдоцна до 29. 6. 2020 година до 12.00 часот.

Собранието на акционери ќе донесува одлуки само за прашања што се уредно ставени на дневниот ред  во согласност со Статутот на банката и со Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин утврден во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието на акционери, на начин и под услови утврдени со закон, со потпишување писмено полномоштво. Секој акционер што дал писмено полномоштво и назначил свој полномошник е должен да ја извести Банката со писмено известување на наведената адреса и со забелешка, или по електронски пат на sobranie@stb.com.mk со доставување на полномошното во скенирана форма, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномоштвото.
    
Акционерите што поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 проценти од вкупниот број акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 7. 6. 2020 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките што се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. Предлагањето точки / одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на наведената адреса и со забелешка или по електронски пат на е-поштата sobranie@stb.com.mk.

Предлогот се доставува во писмена / скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

 1. За акционер физичко лице се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош.

 2. За акционер правно лице се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена,
  -    Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред со доставување прашање во писмена форма најдоцна до 29. 6. 2020 година до 12.00 часот, на наведената адреса на Банката. Одговорите на поставените прашања од седница на Собранието ќе бидат објавени на интернет-страницата на Банката www.stb.com.mk во форма на прашање и на одговор.

Прашањата се доставуваат во писмена форма во оригинал на наведената адреса и со забелешка, или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта sobranie@stb.com.mk, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со прашањето, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

 1. За акционер физичко лице, се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош.

 2. За акционер правно лице, се приложува
  -    Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена,
  -    Последна тековна состојба од Централен регистар, во оригинал, не постара од 7 дена, и
  -    Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Акционерите можат да се запознаат со материјалите по дневниот ред и со дополнителните информации, во согласност со важечката законска регулатива, на интернет-страницата на Банката www.stb.com.mk од денот на објавувањето на овој јавен повик.

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ


Акционери на банката

Номиналниот износ на почетниот капитал (основната главнина) на СБ изнесува 3.602.219.798 денари кој е поделен на 17.460.180 обични акции со номинален износ од 201,1 денари по акција и 227.444 приоритетни кумулативни акции без право на глас со номинален износ од 400,0 денари по акција. 

Акционери сопственици на обични акции со право на глас кои поседуваат квалификувано учество во СБ:

Проспект на СБ за котација на издадените акции на подсегмент „задолжителна котација на Официјален пазар на Македонска берза АД Скопје“

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на