КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

За поднесување барање за потрошувачкиот кредит со обезбедување преку интернет кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот: 

 

 

 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ПРОМОТИВНО

За сите примени апликации од 11.03.2019 до 10.07.2019

  • 100% ослободување од административни трошоци
  • 100% ослободување од трошоци за процена
Опис на кредитот - Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со залог на недвижен имот или залог на депозит
Компаративни предности 

- Гарантирана каматна стапка за првите 3 години

- БЕЗ депозит,  БЕЗ жиранти,  БЕЗ административни забрани,  БЕЗ меница

- Ко - кредитобаратели може да бидат и лица што не се членови на потесното семејство

1. При рефинансирање од друга банка:

- 0% административни трошоци во случај на рефинансирање кредит од друга банка

- 0 МКД трошоци за проценка во случај на рефинансирање кредит од друга банка

- 0 МКД Нотарски трошоци во случај на рефинансирање обезбеден кредит од друга банка

2.За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбеден кредит во СБ, важечки се условите на станбениот кредит и тоа:

- Фиксна каматна стапка за 3 години како за станбен кредит

- По периодот на фиксната каматна стапка,  важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит

 

Со секоја одобрена апликација - предодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот

Износ - До 80.000 ЕУР за кредити обезбедени со хипотека (во денарска против вредност)

- До 200.000 ЕУР  за кредити обезбедени со залог на депозит (во денарска против вредност)

Исплата  Средствата од одобрениот кредит се исплаќаат на трансакциска сметка на кредитобарателот 
Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула;

МКД: денарски кредит

За кредити без животно осигурување     Обезбедување 
 ХИПОТЕКА  ДЕПОЗИТ
  Клиенти со плата/пензија во СБ Останати клиенти • 2,5 п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити до *30.000 ЕУР ( 1.800.000 МКД)
• 2п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити над *30.001 ЕУР ( 1.800.001 МКД)
ЕУР/МКД

 

 5,00% фиксна за 3 години  5,50% фиксна за 3 години
6,48% променлива каматна стапка
7,20% променлива каматна стапка
За кредити со животно осигурување

4,80% фиксна за 3 години

5,30 фиксна за 3 години

• 2,4 п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити до *30.000 ЕУР ( 1.800.000 МКД)
• 1,9п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити над *30.001 ЕУР ( 1.800.001 МКД)
6,48% променлива каматна стапка 7,20% променлива каматна стапка
СБ согласно важечката регулатива,редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медиуми. 
Рок на отплата  До 20 години
Отплата

- Еднакви месечни ануитети

- За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата со траен налог или преку i-bank системот на СБ.   

- За целосна или делумна предвремена отплата, 0% провизија доколку истата се врши после првите 20% од иницијално договорениот рок на отплата, во спротивно провизијата изнесува 3%(само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)

Трошоци

- Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти

- Административен трошок еднократно од износот на кредитот обезбеден со хипотека изнесува 1,25% за сите клиенти, додека за кредит обезбеден со залог на депозит административниот трошок е 0,5% за сите клиенти.

- Трошоци за процена: 2.500 или 5.000МКД (во зависност од локација) еднократно, на имотот што се дава под хипотека

- Трошоци за осигурување и за регистрација на хипотека

- Трошоци за воспоставување нотарски акт.

*За време на промотивниот период важат промотивните попусти и ослободувања

Обезбедување

- Хипотека на недвижен имот во вредност од 154% до 215% од износот на кредитот, во зависност од локацијата на недвижниот имот.

- Залог на депозит во вредност од  најмалку 105% во зависност од валутата на кредитот и валутата на депозитот.

Критериуми за кредит

- Физички лица, резидент. 

- Минимален месечен приход од 9.100 денари за секој учесник во кредитот поединечно.

- Возраст на клиентот при аплицирање е мин.20 години, а максимум 70год. на денот на достасување на кредитот. Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.

- Kо-кредитобарател може да биде лице кое е член на потесното семејство (родител, дете, сопруг/а) во спротивно треба да се задоволат следниве услови:
- Да е клиент со плата во СБ, или
- Да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или друга банка и со добра кредитна историја.

- 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателите влегуваат во пресметките за кредит.

- Физички лица вработени во странство, кои се државјани на Р. Северна Македонија, може да се прифатат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.М. се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно треба да достават Договорот за вработување и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде се вработени (истите треба да се преведени од овластен преведувач).

Потребни документи при аплицирање 

Барање за потрошувачки кредит 

- Копија од лична карта или пасош (за сите учесници во кредитот)

- За клиенти што земаат плата/пензија во СБ - извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци 

- За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.

- Извод од матична книга на родени(не постар од 6 месеци)/венчани издаден од РМ (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

- Имотен лист за објектот што се остава под хипотека-не постар од шест месеци.

- За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост/со право на долготраен закуп

- Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

- Друга документација по барање на бaнката

 За рефинансирање на кредит од друга банка:

- Копија од нотарскиот акт со Договор

- Согласност за воспоставување на хипотека од втор ред (доколку како обезбедување се дава истиот имот)

- Документи по барање од Банката