КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

За поднесување барање за потрошувачкиот кредит со обезбедување преку интернет кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот: 

 

 

 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ПРОМОТИВНО

За сите примени апликации до 31.12.2019

 

* 100% ослободување од административни трошоци

* 100% ослободување од трошоци за проценка

* 100% ослободување од Нотарски трошоци за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во Агенцијата за катастар на недвижности, за кредити со нова изложеност во СБ поголема од 20.000 ЕУР 

Опис на кредитот - Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со залог на недвижен имот или залог на депозит
Компаративни предности 

- Гарантирана каматна стапка за првите 3 години

- БЕЗ депозит,  БЕЗ жиранти,  БЕЗ административни забрани,  БЕЗ меница

- Ко - кредитобаратели може да бидат и лица што не се членови на потесното семејство

1. При рефинансирање од друга банка:

- 0% административни трошоци во случај на рефинансирање кредит од друга банка

- 0 МКД трошоци за проценка во случај на рефинансирање кредит од друга банка

- 0 МКД Нотарски трошоци во случај на рефинансирање обезбеден кредит од друга банка

2.За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбеден кредит во СБ, важечки се условите на станбениот кредит и тоа:

- Фиксна каматна стапка за 3 години како за станбен кредит

- По периодот на фиксната каматна стапка,  важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит

 

Со секоја одобрена апликација - предодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот

Износ - До 80.000 ЕУР за кредити обезбедени со хипотека (во денарска против вредност)

- До 200.000 ЕУР  за кредити обезбедени со залог на депозит (во денарска против вредност)

Исплата  Средствата од одобрениот кредит се исплаќаат на трансакциска сметка на кредитобарателот 
Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула;

МКД: денарски кредит

За кредити без животно осигурување     Обезбедување 
 ХИПОТЕКА  ДЕПОЗИТ
  Клиенти со плата/пензија во СБ Останати клиенти • 2,5 п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити до *30.000 ЕУР ( 1.800.000 МКД)
• 2п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити над *30.001 ЕУР ( 1.800.001 МКД)
ЕУР/МКД

 

 5,00% фиксна за 3 години  5,50% фиксна за 3 години
6,48% променлива каматна стапка
7,20% променлива каматна стапка
За кредити со животно осигурување

4,80% фиксна за 3 години

5,30 фиксна за 3 години

• 2,4 п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити до *30.000 ЕУР ( 1.800.000 МКД)
• 1,9п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити над *30.001 ЕУР ( 1.800.001 МКД)
6,48% променлива каматна стапка 7,20% променлива каматна стапка
СБ согласно важечката регулатива,редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медиуми. 
Рок на отплата  До 20 години
Отплата

- Еднакви месечни ануитети

- За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата со траен налог или преку i-bank системот на СБ.   

- За целосна или делумна предвремена отплата, 0% провизија доколку истата се врши после првите 20% од иницијално договорениот рок на отплата, во спротивно провизијата изнесува 3%(само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)

Трошоци

- Апликативен трошок од 600 МКД за сите клиенти

- Административен трошок еднократно од износот на кредитот обезбеден со хипотека изнесува 1,25% за сите клиенти, додека за кредит обезбеден со залог на депозит административниот трошок е 0,5% за сите клиенти.

- Трошоци за процена: 2.500 или 5.000МКД (во зависност од локација) еднократно, на имотот што се дава под хипотека

- Трошоци за осигурување и за регистрација на хипотека

- Трошоци за воспоставување нотарски акт.

*За време на промотивниот период важат промотивните попусти и ослободувања

Обезбедување

- Хипотека на недвижен имот во вредност од 154% до 215% од износот на кредитот, во зависност од локацијата на недвижниот имот.

- Залог на депозит во вредност од  најмалку 105% во зависност од валутата на кредитот и валутата на депозитот.

Критериуми за кредит

- Физички лица, резидент. 

- Минимален месечен приход од 9.100 денари за секој учесник во кредитот поединечно.

- Возраст на клиентот при аплицирање е мин.20 години, а максимум 70год. на денот на достасување на кредитот. Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.

- Kо-кредитобарател може да биде лице кое е член на потесното семејство (родител, дете, сопруг/а) во спротивно треба да се задоволат следниве услови:
- Да е клиент со плата во СБ, или
- Да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или друга банка и со добра кредитна историја.

- 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателите влегуваат во пресметките за кредит.

- Физички лица вработени во странство, кои се државјани на Р. Северна Македонија, може да се прифатат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Северна Македонија. се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно треба да достават Договорот за вработување и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде се вработени (истите треба да се преведени од овластен преведувач).

Потребни документи при аплицирање 

Барање за потрошувачки кредит 

- Копија од лична карта или пасош (за сите учесници во кредитот)

- За клиенти што земаат плата/пензија во СБ - извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци 

- За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.

- Извод од матична книга на родени(не постар од 6 месеци)/венчани издаден од РМ (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

- Имотен лист за објектот што се остава под хипотека-не постар од шест месеци.

- За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост/со право на долготраен закуп

- Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

- Друга документација по барање на бaнката

 За рефинансирање на кредит од друга банка:

- Копија од нотарскиот акт со Договор

- Согласност за воспоставување на хипотека од втор ред (доколку како обезбедување се дава истиот имот)

- Документи по барање од Банката

Во пакет со барањето за потрошувачкиот кредит со обезбедување, поврзано е и имотно осигурување, за кое Банката издава полиса од Кроација Осигурување/Неживот, како нејзин овластен застапник во осигурувањето.

Во пакет со барањето за потрошувачкиот кредит поврзано е осигурување од незгода или кредитно животно осигурување (по избор на клиентот). За осисгурувањето од незгода, Банката издава полиса од Кроација Осигурување/Неживот, како нејзин овластен застапник во класите на неживотно осигурување. Доколку клиентот се одлучи за кредитно животно осигурување, Банката издава полиса од Уника Лајф, како нејзин овластен застапник во делот на животното осигурување