3D_Secure_slika_za_web

Депозити


Видови парични депозити

Во филијалите на СБ може да се отворат:


1) Депозити по видување:
- денарски депозити по видување: трансакциска сметка, денарски штеден влог- сметка, Флекси и Пакет плус
- девизни депозити по видување: девизна трансакциска сметка, девизен штеден влог- сметка и Флекси.

 

2) Депозити орочени на одреден рок:
- денарски орочен депозит на 1,2,3,4 - премиум, 6, 12, 24 и на 36 месеци, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит со камата во девизи на 1,3 и на 6 месеци во валутите EUR, USD, AUD, CAD и GBP, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит со камата во девизи на 12, 24, и на 36 месеци во валутите EUR, USD, AUD, CAD и GBP, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит Евробонус на 3 и на 6 месеци, во валутата EUR, со антиципативно пресметување на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит Евробонус на 3 и на 6 месеци, во валутата EUR, со декурзивно пресметување на каматата, со можност за преорочување на главницата