КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНБЕН КРЕДИТ

 

 

Бесплатни совети, пример пресметки и анализи за станбен кредит можете да добиете во секоја наша филијала, но и 24/7 на Ало Кредит на тел. 15110 или оставете податоци за контакт на нашата online апликација:

 

 

 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНБЕН КРЕДИТ

ПРОМОТИВНА ПОНУДА

 

Сите клиенти кои ќе аплицираат во периодот од 10.09.2019 до 31.12.2019 добиваат:

 

* 100% ослободување од административни трошоци и

* 100% ослободување од трошоци за процена

* 100% ослободување од нотарски трошоци за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во агенција за Катастар на недвижности

 

* Гарантирани каматни стапки за првите 5 години за кредити со вклучено животно осигурување: 3,40% првите 3 години и 3.70% во следните 2

Компаративни предности
 • Ниска гарантирана каматна стапка за првите 5 години
 • Ниски месечни ануитети како резултат на долги периоди на отплата до 30 години и ниска гарантирана каматна стапка
 • БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства
 • БЕЗ депозит,  БЕЗ жиранти,  БЕЗ административни забрани,  БЕЗ меница
 • Брза и едноставна процедура (првично пред-одобрување за 24 часа)
 • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
 • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
 • Со секоја одобрена апликација- предодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот
  При рефинансирање на станбен кредит од други Банки во Стопанска банка (само доколку станува збор за рефинансирање на сопствен станбен кредит)
 • 0 ден. трошок за воспоставување на нотарски акт и упис на хипотеката во катастар
 • 0 ден. трошок за проценка на имотот кој се дава под хипотека
 • 0 % административни трошоци

Намена на кредитот

 • Купување на нов / стар стан или куќа од физичко или правно лице
 • Купување на куќа со земјиште
 • Купување на градежно земјиште
 • Купување на деловен простор
 • Градба на куќа
 • Доградба / надградба на стан /куќа
 • Можност за рефинасирање на станбен кредит од друга банка

Износ

Од 3.300 до 200.000 ЕУР  за сите намени освен за купување деловен простор

Од 3.300 до 100.000 ЕУР за купување деловен простор

Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула; МКД: денарски кредит

Каматни стапки

(Годишни)

   

Обезбедување-Хипотека (за сите намени вклучително и за купување деловен простор)

Валута За клиенти со плата/пензија во СБ За останати клиенти
За кредити со животно осигурување ЕУР/МКД 

3,40% фиксна за првите 3 год.

3,70% фиксна за следните 2 год.

4,20% фиксна за 3 год. 
За кредити БЕЗ животно осигурување

3,60% фиксна за првите 3 год.

3,90% фиксна за следните 2 год.

4,40% фиксна за 3 год. 
  Променлива каматна стапка за останатиот период
  ЕУР/МКД 6,17% со плата/пензија во СБ 6,85% останати клиенти
Рок  на отплата

1. За купување, градба, доградба и надградба: до 30 години

2. За купување деловен простор: до 20 години

3. За купување на градежно земјиште: до 15 години

Отплата

Еднакви месечни ануитети

 • Целосна или делумна предвремена отплата со сопствени средства е БЕЗ провизија.
 • За рефинансирање на станбени кредити од СБ во други Банки 3% провизија од рефинансираниот износ (само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

со траен налог, преку е-банкинг системот на СБ, преку банкоматите на СБ или преку системот за телефонско банкарство

Трошоци
 • Апликативни трошоци: 600 МКД за сите клиенти
 • Административни трошоци: 0% на износот на одобрениот кредит, еднократно
 • Трошоци за проценка 0 МКД  за имотот понуден како обезбедување
 • Трошоци за осигурување на имотот кој се остава под хипотека ,
 • Нотарски трошоци за регистрација на хипотеката и упис во катастар.
Обезбедување Хипотека на недвижен имот во вредност од 125%-250% од износот на кредитот во зависност од локацијата на имотот понуден како обезбедување

Критериуми за кредит

 • Државјани на Р. Северна Македонија 
 • Задолжително сопствено учество од најмалку 10% од вредноста на станот што се купува (во зависност од вредноста на обезбедувањето и кредитоспособноста на клиентот)
 • Минимални месечни примања од 9.100МКД за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Возраст на клиентот мин.20 (при аплицирање), макс. 70год. (денот на достасување на кредитот). Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.
 • Kо-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),во спротивно треба да ги задоволуваат следните услови:
   1. Ко-кредитобарателот да е клиент со плата во СБ или
   2. Ко-кредитобарател да е клиент  со постоен кредитен производ во СБ или друга банка со добра кредитна историја
 • За прифатените ко-кредитобаратели (без оглед на тоа дали се членови на потесното семејство или не), 100% од нивните примања и задолжувања влегуваат во пресметките на задолженоста.
 • Физички лица, резиденти, а се вработени во странство, може да се прифатат како кредитибаратели /ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.С.М. се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно важат следниве услови:
- Договорот за вработување како и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде е вработен кредитобарателот/ко-кредитобарателот треба да се преведени од овластен преведувач. 
Потребни документи за аплицирање

1.Барање за станбен кредит (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

2. Фотокопија од лична карта или пасош (за кредитобарателот, ко-кредитобарателите и хипотекарниот должник)

3. За клиенти кои земаат плата во СБ, потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месец. 

4. Имотен лист за објектот што се остава под хипотека (за сите намени), не постар од шест месеци.

5. Извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци)/венчани издаден од Р.С.М (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите).
6. За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост или со право на долготраен закуп.

7. Согласност за доставување на извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје (МКБ) (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

8. Друга документација по барање на банката

9. За купување 9. За сите видови градба (во случај кога како обезбедување се нуди друг објект) 9. За рефинансирање на кредит од друга банка

-Пред договор /договор за обезбеден стан / куќа / деловен простор заверен на нотар

-Извод од ДУП или Потврда од општина дека земјиштето се наоѓа во градежен реон (само за купување градежно земјиште)

-Извод од детален урбанистички план (ДУП)

-Правосилно Одобрение за градење

-Основен проект завeрен во општина и проектантско биро

-Предмер пресметка за позициите за кои се бара кредит

- Копија од Нотарскиот акт со Договор

- Листа на уплати

-Најнов амортизационен план

 

Во пакет со барањето за станбениот кредит /потрошувачкиот кредит со обезбедување, поврзано е и имотно осигурување, за кое Банката издава полиса од Кроација Осигурување/Неживот.

Доколку клиентот се одлучи во пакет со обезбедениот потрошувачки или станбен кредит да земе и кредитно животно осигурување, Банката може да му одобри поповолни ценовни услови. Во таков случај, Стопанска банка АД – Скопје издава полиса од Уника Лајф, како нејзин овластен застапник во делот на животното осигурување.

 

Апликација