КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ДО 920.000 МКД

 

 

За да поднесете барање за потрошувачки кредит преку интернет, кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот:

 

 

 

 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ БЕЗ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ до 920.000 МКД/15.000 ЕУР

 

ПРОМОТИВНА ПОНУДА до 10.07.2019

•   6,00% фиксна каматна стапка за првите 2 години за кредити во МКД или ЕУР
•   100% попуст на административни трошоци

Предности

- Вклучено животно осигурување опционално по избор на клиентот само за кредити со износ над 300.001 МКД / 5.001 ЕУР.

- Одобрување за само 30 минути,

- Без трошок за предвремена отплата

- Одобрување на кредит БЕЗ: депозит, жиранти, административна забрана и меница

- Ко-кредитобаратели може да бидат лица што не се членови на потесното семејство

 Износ на кредит

Од 15.000 до 300.000МКД

Од 250 ЕУР до 5.000 ЕУР

Од 300.001 до 920.000 МКД

Од 5.001 до 15.000 ЕУР

Услови за кредит над 610.000мкд/10.000еур

- Клиент со плата/пензија во СБ - 12 месеци постоен корисник на кредитен производ во СБ/друга банка 

- Останати клиенти-24 месеци постоен кредитен производ во СБ/ друга банка 

Валута

Денарски кредит

Денарски кредит со девизна клаузула

Фиксна каматна стапка кредити со вклучено осигурување

6,00% фиксна каматна стапка за првите 2 години од отплата на кредити со МКД/EUR КЛАУЗУЛА, за сите клиенти

 

Каматнa стапкa

(Променлива годишна)

 

 

9,45% МКД- Клиент со плата/пензија во СБ

10,50% МКД- Други клиенти

8,55% МКД- Клиент со плата/пензија во СБ

9,50% МКД - други клиенти корисници на постоен кредитен производ во СБ

6,86% - клиенти со плата пензија во СБ

7,62% ЕУР - останати клиенти

СБ согласно важечката регулатива, редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб-страница, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медиуми

Рок на отплата

Минимум 6 месеци

Максимум: 

- 60 месеци за кредит до 91.500 ден.

- 84 месеци за кредит од  91.501 до - 300.000

Од 6 до 120 месеци

Отплата

Еднакви месечни ануитети (минимален месечен ануитет од 1.200МКД)

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

- со траен налог или

- преку i-bank услугите на СБ

Трошоци

- Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти

- 0% административен трошок, еднократно од одобрениот износ на кредит.

- За кредити над 8.000 еур, нотарски трошоци за заверка на договорот

Кредитни критериуми

- Физички лица, резидент

- Минимален месечен приход:

          - од 8.100 мкд за кредити до 10.000 еур (за секој учесник во кредитот поединечно).

          - од 22.000 мкд за кредитобарателот, за кредити над 10.000 еур. Доколку износ на плата на кредитобарателот е <35.000 мкд задолжително треба да се вклучи ко-кредитобарател со минимална плата од 8.100 мкд

- Возраст на клиентот 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата на кредитот

- Доколку се вклучи ко-кредитобарател, за клиенти со плата/пензија во СБ, возраста може да достигне до 70 год. на денот на отплата на кредитот

Ко-кредитобарател

- Освен лице кое е член на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),ко-кредитобарател може да биде и лице кое ги задоволува следните услови:

          - да е клиент со плата во СБ , или       

          - да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка и со добра кредитна историја

Потребни документи

1. Барање за потрошувачки кредит
2. Копија од лична карта или пасош
3. За клиенти што земаат плата/пензија во СБ, извод од трансакциска сметка за последните три месеци

За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.

4. Друга документација по барање на банката

5. Извод од матична книга на родени/венчани

6. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје.

7. За рефинансирање кредит од друга банка:

- Документи по барање на Банката

 

 

АПЛИКАЦИЈА