КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ДО 920.000 МКД

 

 

За да поднесете барање за потрошувачки кредит преку интернет, кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот:

 

 

 

 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ БЕЗ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ до 920.000 МКД/15.000 ЕУР

 

ПРОМОТИВНО

За сите примени апликации во периодот 01.10.2018 - 31.12.2018:

- 0% административни трошоци

- 6% фиксна каматна стапка за првите две години, за кредити во МКД, за сите клиенти

Предности

- Одобрување за само 30 минути

- Без трошок за предвремена отплата

- Одобрување на кредит БЕЗ: депозит, жиранти, административна забрана и меница

- Ко-кредитобаратели може да бидат лица што не се членови на потесното семејство

 Износ на кредит

Од 15.000 до 300.000МКД

Од 250 ЕУР до 5.000 ЕУР

Од 300.001 до 920.000 МКД

Од 5.001 до 15.000 ЕУР

Услови за кредит над 610.000мкд/10.000еур

- Клиент со плата/пензија во СБ - 12 месеци постоен корисник на кредитен производ во СБ/друга банка 

- Останати клиенти-24 месеци постоен кредитен производ во СБ/ друга банка 

Валута

Денарски кредит

Денарски кредит со девизна клаузула

Каматна стапка (фиксна за кредити со МКД клаузула)

6% фиксна каматна стапка за првите две години од отплата на кредит со МКД клаузула, за сите клиенти.

 

Каматнa стапкa

(Променлива годишна)

 

 

9,90% МКД-Клиент со плата/пензија во СБ

11,00% МКД-Други клиенти

9,00% МКД-Клиент со плата/пензија во СБ

10,00% МКД - други клиенти корисници на постоен кредитен производ во СБ

7,62% ЕУР - Клиент со плата/пензија во СБ и клиент со кредитна историја во СБ минимум 36 месеци

СБ согласно важечката регулатива, редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб-страница, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медиуми

Рок на отплата

Минимум 6 месеци

Максимум: 

- 60 месеци за кредит до 91.500 ден.

- 84 месеци за кредит од  91.501 до - 300.000

Од 6 до 120 месеци

Отплата

Еднакви месечни ануитети (минимален месечен ануитет од 1.200МКД)

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

- со траен налог или

- преку i-bank услугите на СБ

Трошоци

- Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти

- 0% административен трошок, еднократно од одобрениот износ на кредит

- За кредити над 5.000 еур, нотарски трошоци за заверка на договорот

Кредитни критериуми

- Физички лица државјани на Р.М. во редовен работен однос

- Минимален месечен приход:

          - од 8.100 мкд за кредити до 10.000 еур (за секој учесник во кредитот поединечно).

          - од 22.000 мкд за кредитобарателот, за кредити над 10.000 еур. Доколку износ на плата на кредитобарателот е <35.000 мкд задолжително треба да се вклучи ко-кредитобарател со минимална плата од 8.100 мкд

- Возраст на клиентот 20 години на денот на аплицирање до 67 години на денот на отплата на кредитот

- Доколку се вклучи ко-кредитобарател, за клиенти со плата/пензија во СБ, возраста може да достигне до 70 год. на денот на отплата на кредитот

Ко-кредитобарател

- Освен лице кое е член на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),ко-кредитобарател може да биде и лице кое ги задоволува следните услови:

          - да е клиент со плата во СБ , или       

          - да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка и со добра кредитна историја

- 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателите влегуваат во пресметките за кредит.

Потребни документи

 1. Барање за потрошувачки кредит
 2. Копија од лична карта или пасош
 3. За клиенти што земаат плата/пензија во СБ, извод од трансакциска сметка за последните три месеци

За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните два месеци. 

 4. Друга документација по барање на банката

 5. Извод од матична книга на родени/венчани

 6. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје.

 7. За рефинансирање кредит од друга банка:

- Документи по барање на Банката

 

Апликација