КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Кредитно животно осигурување

 

Дали здравјето и благосостојбата на вашите најблиски ви е секогаш на прво место?

Дали сакате да го заштитите семејството од неизвесностите во периодот на отплата на кредитот?

Кредитите на Стопанска банка со вклучено кредитното животно осигурување ви овозможуваат поголемо спокојство во годините на отплата на кредитните обврски, обезбедувајќи секогаш заштита на вашето семејство од кредитните обврски во случај на немил настан (смрт или трајна работна неспособност). Затоа, искористете ја можноста и аплицирајте за кредит со вклучено кредитно животно осигурување, а Банката ќе ве награди со пониска каматна стапка кој единствено може да ја добиете за кредитите со вклучено кредитно животно осигурување.

Аплицирањето за кредит во пакет со кредитното животно осигурување (познато под името“Ризико“)овозможува осигурително покритие во случај на несакан настан, кога осигурителната полиса овозможува подмирување на преостанатиот кредитен долг во случај на:
•  Смрт како последица од болест или несреќен случај
•  Трајна и целосна загуба на способноста како резултат на несреќен случај

Предности на кредитот во пакет со кредитно животно осигурување:
•  Поголема сигурност и извесност во ситуација на неочекуван немил настан во периодот на користење на кредитот
•  Заштита на семејството и блиските од потенцијално оптоварување со кредитни обврски во случај на неочекуван немил настан
•  Намалена каматна стапка на кредитот, која Банката ја дава за стимулирање на кредитното животно осигурување
•  Повластени (намалени) цени на осигурувањето кои Банката ги има договорено со осигурителната компанија за своите клиенти, со цел да го направи кредитното животно осигурување, достапно за сите клиенти.
•  Едноставен начин на плаќање, со две можности за плаќање:
- Преку траен налог, на месечни рати
- Преку еднократно плаќање на животното осигурување од самиот кредит, при што се  добива дополнителен попуст на премијата на животното осигурување

•  Како да аплицирате за кредит со вклучено животно осигурување?
- Посетете ја најблиската филијала на Стопанска Банка или едноставно јавете се на телефонот 15 110, или во било кое време од денот 02/3100 109.

 

 

Чести прашања во врска со кредитното животно осигурување


Што е кредитното животно осигурување и што добивам со него?
•  Со ова осигурување се добива кредитна заштита која значи дека во случај на немил настан (смрт) на осигуреното лице – фамилијата не ги наследува кредитните обврски по основ на овој кредит
Со кои кредити од Стопанска банка можам да добијам кредитно животно осигурување?
•  Кредитно животно осигурување може да се побара и добие со сите потрошувачки кредити на банката над 5.000 ЕУР износ, како и со станбените и хипотекарните кредити.
Дали кредитното осигурување претставува штедење?
•  Не, кредитното осигурување нема штедна компонента и затоа е многу подостапно за сите клиенти. Тоа обезбедува само заштита на фамилијалата од преостанатите кредитни обврски во случај на немил настан (смрт) на осигуреникот.
Кога и кој може да ја активира полисата за кредитно осигурување?
•  Во случај на немил настан (смрт) на осигуреникот, полисата за кредитно осигурување може да ја активира било кој член на семејството со достава на соодветна документација дека се случил осигурениот настан.
Дали е потребно да одам на лекарски преглед за да добијам кредитно осигурување?
•  Најчесто не, но во зависност од одговорите во краткиот здравствен прашалник кој се пополнува со барањето за кредитно осигурување, осигурителната компанија може да побара да се изврши бесплатен лекарски преглед.
Како се утврдува износот на кредитно животно осигурување и како се плаќа?
•  Врз основа на одговорите во здравствениот прашалник за кредитното осигурување и во зависност од возраста на клиентот, висината на кредитот и должината на осигурувањето (години на отплата на кредитот).
Кој ја издава полисата за кредитното животно осигурување (Ризико)?
•  Полисата ја издава осигурителната компанија УНИКА Лајф која е дел од УНИКА групацијата со седиште во Виена. УНИКА е најголема осигурителна компанија во Австрија и една од најголемите осигурителни групации во југоисточна Европа, со повеќе од 200 години искуство во осигурувањето и е присутна со свои осигурителни компании во 18 држави во Европа.