КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛСКИ КРЕДИТИ

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛСКИ КРЕДИТИ

Намена на кредитот

  За купување на автомобили и џипови

Износ

  До 30.000 €

Валута

  Денарски кредит со девизна калаузула

Каматни стапки

(Годишни)

Клиенти со плата/пензија во СБ

Останати клиенти

 • 6,85% ЕУР  
 •  7,61%  ЕУР

СБ согласно важечката регулатива, редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медимуи

Рок  на отплата

  Од 1 до 7 години

Отплата

 • Еднакви месечни ануитети
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

        -Со траен налог или

        -Преку i-bank услугите на СБ

 • Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци

 • Административни трошоци 1% еднократно од износот на одобрениот кредит
 • Нотарски трошок за воспоставување на залог на возилото и упис на залогот во Центарален Регистер
 • Трошоци за КАСКО осигурување на возилото за целиот период на отплата на кредитот

Обезбедување

 1. Воспоставување заложно право во корист на Банката, се до целосна отплата на кредитот.  
 2. Полиса за КАСКО осигурување на возилото, винкулирана во полза на Банката

Критериуми за кредит

 • Физички лица, резиденти
 • Задолжително учество при купување на возилото од:
    - мин. 20% од вредноста на возилото во износ до 16000 ЕУР
    - мин. 25% од вредноста на возилото во износ над 16000 ЕУР
 • Минимални месечни примања од 9.100МКД за сите учесници во кредитот поединечно.
 • Возраст на учесниците во кредитот, од минимум 20 години на денот на аплицирање до максимум 67 години на денот на доспевање на кредитот.
 • Доколку се вклучи ко-кредито барател, за клиенти со плата/пензија во СБ, возраста на клиентот може да достигне до 70 години на денот на отплата на кредитот.
Можност за вклучување ко-кредитобарател
 • Kо-кредитобарател може да бидe лицe коe е член на потесното семејство (родител, дете, сопруг/а) во спротивно треба  да се задоволат следните услови:
       - да е клиент со плата во СБ најмалку 1 месец, или
       - да е клиент на постоен кредитен производ во СБ или во друга банка, со добра кредитна историја;
 • 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателот влегуваат во пресметките за кредит.

Потребни документи

  *1. Барање за автомобилски кредит 
  *2. Копија од лична карта или пасош  
  *3. За клиенти кои земаат плата/пензија во СБ, извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци;
 За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци;  

    4. Про-фактура од Авто Дилерот за продажба на возилото; 
    5. Во зависност од брачниот статус кредитобарателот треба да достави:  

     - За лица кои не се во брак, копија од извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци) или заверка со печат од МВР дека нема промени на постојниот извод;  

     - За лица кои се во брак, копија од извод од матична книга на венчани (без оганичување за староста на изводот). 
    6. За ко-кредитобарател кој е член на потесното семејство потребен е валиден извод од матична книга на венчани или родени 
   *7. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД - Скопје

     8. Друга документација по барање на банката

  * Се однесува на кредитобарател и ко-кредитобаратели

 

..................................................................................................................................................................

» Апликација