header image

Тела на корпоративно управување

Одбор за ревизија

Одборот за ревизија е одговорен за разгледување на интегритетот на сметководственото и финансиското известување, разгледување и оценување на системите за внатрешна контрола и други слични активности кои обезбедуваат поддршка на Надзорниот одбор при неговата контролна функција.

Одборот за ревизија се состои од пет члена именувани од Надзорниот одбор со мандат од две години со право на реизбор. Мнозинството членови се членови на Надзорниот одбор, а останатите двајца се независни од кои еден член е и овластен ревизор.

Контактирај 


Одбор за наградување

Одборот за наградување му помага на Надзорниот одбор во утврдувањето и следењето на политиката и практиките за наградување на Стопанска банка која ја усвојува Собранието на акционери.

Одборот за наградување е составен од три членови на Надзорниот одбор, од кои мнозинството се независни членови вклучително и Претседателот на телото, именувани од Надзорниот одбор со мандат од 1 година со право на реизбор.


Одбор за управување со ризици

Одборот за управување со ризици на Стопанска банка постојано го следи и оценува степенот на ризик на Банката и го идентификува прифатливото ниво на изложеност на ризици со цел минимизирање на загубите како резултат на изложеноста кон ризик. Одборот се состои од 8 членови чии позиции се утврдени во Статутот на Банката.

 

 

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на