header image header image

Платен промет во земјата

Општи информации

Со отворањето на сметка во Стопанска банка, банката Ви нуди користење на услуги на најповолен и едноставен начин благодарејќи на:

  • Голема мрежа на филијали 
  • Можност за доставување на платни трансакции од било кое шалтерско место на Стопанска банка АД - Скопје
  • Можност за користење на електронско банкарство за доставување на платни трансакции и следење на состојбата на сметките
  • Можност во рамките на банката извршување на платни трансакции за плаќање во реално време, што значи веднаш. Бидејќи СТОПАНСКА БАНКА опфаќа над 30% од сметките на регистрираните правни лица кои делуваат во домашниот платен промет, со што обезбедува поголема брзина за реализација на Вашите платни трансакции и располагање со средствата
  • Можност за извршување на трајни налози
  • Можност за одредување приоритет на платните трансакции
  • Можност за добивање на рамковни револвинг кредити поврзани со сметката за вршење на домашен платен промет
  • Користење на интегриран информационен систем GLOBUS кој овозможува on-line управување со сите Ваши сметки
  • Можност за користење на VISA BUSINESS картичка
  • Добивање на совети од областа на банкарското работење

Термински план

Клиентот е должен за сите статусни, адресни и други промени да ја извести банката во рок од три дена од денот на настанатите промени.

Плаќање во тековниот ден Прием на платни инструменти Обработка
Клириншки интербанкарски
систем KIBS
Секој работен ден од 8:00 до
13:30 часот
Најдоцна до 14:20 часот во
текот на работниот ден
Македонски интербанкарски
систем МИПС
Секој работен ден од 8:00 до
15:30 часот
Најдоцна до 16:30 часот во текот на работниот ден
Интерен систем на
Стопанска банка АД Скопје
Секој работен ден од 8:00 до
18:00 часот;сабота до 12:30
Најдоцна до 19:00 часот во
текот на работниот ден
Уплата на готовина Секој работен ден од 8:00 до
13:00 часот

Секој работен ден од 13:00 до
18:00 износ до 100.000,00 ден

Секој работен ден од 13:00 до
18:00 износ над 100.000,00 ден
Веднаш


Веднаш


Нареден работен ден
Исплата на готовина Секој работен ден од 8:00 до
14:30 часот
 
Исплата на буџетски
корисници
Секој работен ден од 8:00 до
13:00 часот
 

 

Тарифа на надоместоци

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши СТОПАНСКА БАНКА во домашниот платен промет

Платен систем

тарифа за хартиени налози

е-banking трансакции
Безготовински платен промет - КИБС
1-10.000 МКД
36,00 МКД од налог
1-10.000 МКД
15,00 МКД од налог
над 10.000 МКД
46,00 МКД од налог
над 10.000 МКД
20,00 МКД од налог
Безготовински платен промет - МИПС

 

250,00 МКД од налог

 

110,00 МКД од налог
Безготовински платен промет - ИНТЕРЕН
1-10.000 МКД
22,00 МКД од налог
1-10.000 МКД
7,00 МКД од налог

над 10.000 МКД

31,00 МКД од налог

над 10.000 МКД

11,00 МКД од налог
Безготовински пренос на средства - обр. ПП53  
интерни - 4,00 МКД
КИБС - 16,00 МКД
МИПС - 80,00
  интерни - 4,00 МКД
КИБС - 16,00 МКД
МИПС - 80,00

ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
ПРАВНИ ЛИЦА  
Уплата на готовина за дневен пазар до 12:00 часот без провизија
Уплата на готовина 1-10.000 денари 30,00 денари
Уплата на готовина 0.15%, не помалку од 50,00 денари
Исплата на готовина 0.45%, не помалку од 50,00 денари
ВОДЕЊЕ НА СМЕТКА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
Сметка која не работела во текот на еден календарски месец 70 денари
Сметка која работела 10 работни дена во текот на еден календарски месец 300,00 денари месечно
Сметка која работела над 10 работни дена во текот на еден календарски месец 800,00 денари месечно

Водење на сметка и следење на состојба на сметка и изводи за корисници на e-banking

(се наплаќа само овој трошок месечно без оглед на активноста на сметката)

300,00 денари месечно
Активирање на неактивна сметка 500,00 денари
Затворање на сметка по барање 1000,00 денари
Затворање на сметка врз основа на закон максимум 1.000,00 денари до висина на салдо на сметка
Доставување периодичен извештајза денарски и девизни сметки по комитент 150,00 денари за денарски и 150 за девизни сметки(се наплатува во(МКД)
Препис на извод за минат период 15,00 за претходна година, 30,00 за минати години
Препис на налог за плаќање 130,00 денари
Издавање на дупла картичка 50,00 денари

 

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на