e-com image

СМЕТКИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

 

ОТВОРАЊЕ СМЕТКИ НА ДOMAШНИ ПРАВНИ ЛИЦА ВО ДЕВИЗИ

 

Домашните правни лица можат да отворат сметки во девизи во сите филијали на Стопанска банка АД - Скопје со кои се покриени речиси сите градови низ Македонија.

 

За отворање сметки во девизи кoмитентот е потребно да ги достави следниве документи:

 

- извод од регистарот каде што се води евиденцијата за правните лица со седиште во Република Македонија , не постар од три месеци, од кој се утврдува: називот, седиштето, дејноста, матичниот и даночниот број на правното лице, во оригинал или копија заверена на нотар,акт од надлежен орган за основање ако правното лице врши регистрирана дејност нема обврска за запишување во регистар,или извод од закон ако правното лице е основано согласно со закон.

 

- ЗП образец(заверен потпис на законскиот застапник кај нотар), оригинал

 

- оригинал од писмено овластување потпишано од застапникот по закон и лична исправа на лицето што се овластува.

 

Документите можат да се доставуваат во сите филијали на Стопанска банка АД - Скопје.

.