КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Кредит без обезбедување

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТ БЕЗ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Компаративни предности
 • Едноставна постапка и поволни услови
 • Временски период на отплата прилагодлив на Вашиот бизнис
Намена на кредитот
 • Кредит за трајни обртни средства и други оперативни потреби на среден рок
 • Рефинансирање
 • Кредит за обртни средства (необезбедена кредитна линија)
Износ

До ЕУР 20,000

Валута

МКД/ЕУР

Каматни стапки годишни променливи
 • ЕУР: Референтна каматна стапка (6М ЕУРИБОР) + маргина до 8.00 пп
 • МКД: Референтна каматна стапка (НРС) + маргина до 5.83 пп
Рок на отплата

До 48 месеци за трајни обртни средства

До 60 месеци за годишно редивидирање

Исплата

Одобрениот кредит се исплаќа на жиро сметка на клиентот/добавувачот

Отплата

Еднакви месечни ануитети (трајни обртни)

Мин. 3% од главница и 100% камата, месечно

до 4/6/9 месеци во зависност од дејноста

Трошоци
 • МКД 1,000 еднократно (однапред) 
 • За трајни обртни средства до 1.50% еднократно (нема провизија за првата година во случај на рефинансирање)
 • 0,5% годишно за кредитна линија
 • Провизија за предвремено враќање 2% 
Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Северна Македонија
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитна способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката 
Потребни документи за аплицирање    
 • Барање за кредит
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3години
 • Финансиски извештаи со пресек
 • Меница/и