e-com image

ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ

 

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши СТОПАНСКА БАНКА во домашниот платен промет

 

Платен систем

тарифа за хартиени налози

е-banking трансакции
Безготовински платен промет - КИБС
1-10.000 МКД
36,00 МКД од налог
1-10.000 МКД
15,00 МКД од налог
над 10.000 МКД
46,00 МКД од налог
над 10.000 МКД
20,00 МКД од налог
Безготовински платен промет - МИПС

 

250,00 МКД од налог

 

110,00 МКД од налог
Безготовински платен промет - ИНТЕРЕН
1-10.000 МКД
22,00 МКД од налог
1-10.000 МКД
7,00 МКД од налог

над 10.000 МКД

31,00 МКД од налог

над 10.000 МКД

11,00 МКД од налог
Безготовински пренос на средства - обр. ПП53  
интерни - 4,00 МКД
КИБС - 16,00 МКД
МИПС - 80,00
  интерни - 4,00 МКД
КИБС - 16,00 МКД
МИПС - 80,00

 

 

 

ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
ПРАВНИ ЛИЦА  
Уплата на готовина за дневен пазар до 12:00 часот без провизија
Уплата на готовина 1-10.000 денари 30,00 денари
Уплата на готовина 0.15%, не помалку од 50,00 денари
Исплата на готовина 0.45%, не помалку од 50,00 денари
ФИЗИЧКИ ЛИЦА  
Уплата и исплата во готовина од сметка без провизија
Уплата од физички лица во корист на сметки на брокерски куќи 0,03% мин 90,00 макс 1,000,00
Подигнување на готовина на АТМ на СБ без провизија
Подигнување на готовина на АТМ на друга банка во земјата 1% провизија + 100 денари
Подигнување на готовина на АТМ на друга банка во странство 1.5% + 1 евро
Уплата во корист на трезорска сметка 0,06% од износот мин. 35,00 денари
ВОДЕЊЕ НА СМЕТКА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
Сметка која не работела во текот на еден календарски месец 70 денари
Сметка која работела 10 работни дена во текот на еден календарски месец 300,00 денари месечно
Сметка која работела над 10 работни дена во текот на еден календарски месец 800,00 денари месечно

Водење на сметка и следење на состојба на сметка и изводи за корисници на e-banking

(се наплаќа само овој трошок месечно без оглед на активноста на сметката)

300,00 денари месечно
Активирање на неактивна сметка 500,00 денари
Затворање на сметка по барање 1000,00 денари
Затворање на сметка врз основа на закон максимум 1.000,00 денари до висина на салдо на сметка
Доставување периодичен извештајза денарски и девизни сметки по комитент 150,00 денари за денарски и 150 за девизни сметки(се наплатува во(МКД)
Препис на извод за минат период 15,00 за претходна година, 30,00 за минати години
Препис на налог за плаќање 130,00 денари
Издавање на дупла картичка 50,00 денари

ВОДЕЊЕ НА СМЕТКА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Водење на трансакциска сметка во денари 20 - 30 денари
Обновување на дозволено пречекорување 200 денари
Прием, обработка и извршување на извршни, судски и други решенија за присилна наплата
Прием и обработка на решението 1,500,00 денари по решение
Делумно извршување на решение 400,00 денари по извршување
Блокирање на сметка 200,00 денари по решение
Деблокирање на сметка 
200,00 денари по решение
Пресметка на каматна листа 130,00 денари од страна
Издавање извештај за податоци од присилна наплата по барање, согласно позитивните законски прописи 500,00 денари по извештај
Платен промет во земјата преку web апликација за физички лица
Отворање на сметка во ЕРТС без провизија
Плаќање во интерниот систем на СБ без провизија
Плаќање преку Клириншки интербанкарски систем
до 10.000,00 денари = 9,00 денари, над 10.001,00 денари = 12,00 денари
Плаќање преку МИПС системот на НБРСМ 100,00 денари
Издавање на ЦД со дигитален сертификат
без провизија
Издавање на дигитален сертификат на УСБ токен 1.200,00 денари
Издавање на дигитален сертификат на смарт кард 1.900,00 денари
Уплата на готовина на компании кои немаат сметка во СБ 0,45% мин 100,00 денари
Издавање ивештај за податоци по барање од нотар за водење на наследна постапка 500,00 денари

*За тарифата на останатите услуги на Банката може да се информирате на било кој шалтер или на веб страната на Банката www.stb.com.mk