Кредитни производи за средни и големи компании

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

АВТОМОБИЛСКИ БИЗНИС КРЕДИТ

 

КОМПАРАТИВНИ ВРЕДНОСТИ

- Автомобилски бизнис кредит на Стопанска банка

- Флексибилен кредит за правни лица

- Едноставна постапка за одобрување на кредитот

- Поволни каматни стапки

 

НАМЕНА НА КРЕДИТОТ

Купување на нови службени возила

 

ИЗНОС

Зависно од потребите и финансиската состојба на клиентот

 

ВАЛУТА

- Денарски кредит

- Денарски со девизна клаузула

 

ПЕРИОД НА ОТПЛАТА

- До 7 години

 

ГРЕЈС ПЕРИОД

Нема, освен во исклучителни случаи по договор со клиентот

 

Обезбедување

Залог на возило осигурано со КАСКО осигурителна полиса

 

ОТПЛАТА

Месечни ануитети

 

КАМАТНИ СТАПКИ - ГОДИШНИ

Валута/Обезбедување
10-30% учество
Над 30% учество
ЕУР
9.25%
8.75%
МКД Каматна стапка на благајнички записи + 4% Каматна стапка на благајнички записи + 4%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медимуи

 

ТРОШОЦИ

- 600 МКД провизија за аплицирање

- 2% од одобрениот износ на кредит, еднократна провизија за управување

 

КРИТЕРИУМИ ЗА КРЕДИТ

- Проценка на кредитната способност според официјалните биланси на компанијата

- Постоење и работење на компанијата најмалку 12 месеци

- Оценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт од СБ

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- Тековна состојба на правното лице од Централен Регистар на РСМ

- Картон со Заверени Потписници ( ЗП Образец )

- Копија од лична карта на управител

- Финансиски извештаи за последни 3 години

- Барање за кредит

- Потврда дека над компанијата не е отпочната стечајна постапка ( Централен Регистар на РСМ )

- Потврда дека возилото не е веќе ставено под залог ( Заложен Регистар на РСМ )