Кредитни производи за средни и големи компании

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

АВТОМОБИЛСКИ БИЗНИС КРЕДИТ

 

Компаративни предности

 

 • Автомобислки бизнис кредит на Стопанска банка
 • Флексибилен кредит за правни лица
 • Едноставна постапка за одобрување на кредитот
 • Поволни каматни стапки

 

Намена на кредитот

 

Купување на нови службени возила

 

Износ

 

Зависно од потребите и финансиската состојба на клиентот

 

Валута

 

 • Денарски кредит
 • Денарски со девизна клаузула

 

Период на отплата

 

До 7 години

 

Грејс период

 

Нема, освен во исклучителни случаи по договор со клиентот

 

Обезбедување

 

Залог на возило осигурано со КАСКО осигурителна полиса

 

Отплата

 

Месечни ануитети

 

Каматни стапки - годишни

 

Валута/Обезбедување
10-30% учество
Над 30% учество
ЕУР
9.25%
8.75%
МКД Каматна стапка на благајнички записи + 4% Каматна стапка на благајнички записи + 4%

СБ согласно важечката регулатива редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите и преку јавните медимуи

 

Трошоци

 

 • 600 МКД провизија за аплицирање
 • 2% од одобрениот износ на кредит, еднократна провизија за управување

 

Критериуми за кредит

 

 • Проценка на кредитната способност според официјалните биланси на компанијата
 • Постоење и работење на компанијата најмалку 12 месеци
 • Оценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт од СБ

 

Потребни документи

 

 • Тековна состојба на правното лице од Централен Регистар на РМ
 • Картон со Заверени Потписници ( ЗП Образец )
 • Копија од лична карта на управител
 • Финансиски извештаи за последни 3 години
 • Барање за кредит
 • Потврда дека над компанијата не е отпочната стечајна постапка ( Централен Регистар на РМ )
 • Потврда дека возилото не е веќе ставено под залог ( Заложен Регистар на РМ )