3D_Secure_slika_za_web

Депозити


Видови парични депозити

Во филијалите на СБ може да се отворат:


1) Депозити по видување:
- денарски депозити по видување: тековна трансакциска сметка, денарски штеден влог и Пакет плус
- девизни депозити по видување: девизен штеден влог- сметка, девизна тековна трансакциска сметка и девизна тековна сметка на физичко лице - пензионер


2) Депозити орочени на одреден рок:
- денарски орочен депозит на 1,2,3,4 - премиум, 6, 12, 24 и на 36 месеци, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит со камата во девизи на 1,3 и на 6 месеци во валутите EUR, USD, CHF, AUD, CAD и GBP, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит со камата во девизи на 12, 24, 36, 48 и на 60 месеци во валутите EUR, USD, CHF, AUD, CAD и GBP, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит со камата во денари на 1, 3, 6, 12 и на 24 месеци во валутите EUR и USD, со месечна исплата на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит Евробонус на 3 и на 6 месеци, во валутата EUR, со антиципативно пресметување на каматата, со можност за преорочување на главницата
- девизен орочен депозит Евробонус на 3 и на 6 месеци, во валутата EUR, со декурзивно пресметување на каматата, со можност за преорочување на главницата