3D_Secure_slika_za_web

 6 и 9 МЕСЕЧЕН ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

 

орочен депозит на 6 или НА 9 месеци со гарантирана каматна стапка

Опис на производот

Орочен депозит на 6 или на 9 месеци со атрактивна и гарантирана каматна стапка за периодот на орочување

Придобивки за клиентот

  • Атрактивна каматна стапка за краток рок на орочување
  • Гарантирани каматни стапки за периодот на орочување на депозитот
  • Сигурна и стабилна банка, од доверба
  • Увид во состојбата преку алтернативни канали

 

Валута

Евра или денари

Рочност 6 или 9 месеци

Минимален износ на вложување

500 ЕУР или 30.000 МКД

Категорија клиенти Физички лица резиденти или нерезиденти
Пресметка и исплата на камата Каматата се пресметува и исплаќа на крајот на периодот на орочување и се префрла на друга сметка преку која се располага со исплатената камата

Каматни стапки

 гарантирани 

 Актуелните каматни стапки се приложени на следниов линк.

 

Политика на преорочување

 

Депозитот (главнината) по автоматизам се преорочува под услови валидни на денот на преорочување. Клиентот може да располага со средствата во секое време во согласност со политиката за предвремено повлекување на депозитот
Располагање со депозитот и со пресметаната камата

Коминтентот располага со депозитот и со пресметаната камата на денот на достасаност на депозитот (календарскиот ден)

 

Затворање на депозитот


Затворање на депозитот пред истекот на рокот на депозитот се врши на барање на клиентот, при што СБ пресметува и исплаќа камата по видување за периодот од моментот на орочување односно преорочување до моментот на предвременото раскинување на договорот

Овластување на депозитот

Клиентот може во моментот на отворање на депозитот или дополнително да овласти друго лице за располагање со средствата од депозитот

Документи

  • При отворање на сметката клиентот приложува важечки документ за идентификација (лична карта или пасош)
  • По отворање на сметката клиентот добива:

- Договор за депозитот и
- Штедна книшка на барање на клиентот