Кредити за правни лица

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Девизни кредити за правни лица

 

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ДЕВИЗИ

 

Кредит за обртен капитал/инвестиционен кредит - обезбеден

Валута EUR
Износ

До ЕУР 350,000

Номинална годишна каматна стапка

До 7 % (променлива)

Провизија за аплицирање
1,000 МКД еднократно (однапред)
Провизија за управување

До 1,5% еднократно

Нема за првата година во случај на рефинансирање 0,25% дозволено пречекорување

Провизија за проценка  МКД 5.000 (само за прва проценка)

 

Необезбеден и кредити (трајни обртни средства, дозволено пречекорување и кредитна линија)

Валута EUR
Износ

До ЕУР 20,000

Номинална годишна каматна стапка

До 8% (променлива)

Провизија за аплицирање
1,000 МКД еднократно (однапред)
Провизија за управување

До 1,5% еднократно (однапред)

Нема за првата година во случај на рефинансирање