Кредити за правни лица

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Денарски кредити за правни лица

 

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ДЕНАРИ


Кредит за обртен капитал/инвестиционен кредит - обезбеден

Валута МКД
Износ

До ЕУР 200,000

Номинална годишна каматна стапка

До 9,5% (променлива)

Провизија за аплицирање
1,000 МКД еднократно (однапред)
Провизија за управување

До 1% годишно (однапред, за Обртен капитал)

До 1,5% еднократно  и 0,25 за дозволено пречекорување (за инвестиционен кредит)

Нема за првата година во случај на рефинансирање

Провизија за проценка МКД 5.000 (само за првата проценка)

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ДЕНАРИ


Кредит за обртен капитал - необезбеден

Валута МКД
Износ

До ЕУР 10,000

Номинална годишна каматна стапка

До 10% (променлива)

Провизија за аплицирање
1,000 МКД еднократно (однапред)
Провизија за управување

до 1,5% годишно (однапред)

Нема за првата година во случај на рефинансирање