Каматни стапки

 

Годишната стапка на вкупните трошоци ги вклучува износот на главницата, каматата како и износот на пресметаните административни трошоци!

 

Референтни каматни стапки за кредити и депозити

 

Каматни стапки за население

 

Кредити за население

Каматни стапки

 

Кредитни картички

Каматни стапки 

 

Депозити за население

Каматни стапки   

Модел за утврдување на променливи каматни стапки во примена од 01.10.2017

Модел за утврдување на променливи каматни стапки во примена од 01.08.2018

 

 

Каматни стапки за правни лица

 

Кредити за правни лица

 

Депозити за правни лица

Каматни стапки