header image

Соопштение за продажба на имот - 02.10.2019

02.10.2019

О Г Л А С

(реф бр. 09-10/2019)

  за продажба на превземен имот на

 Стопанска банка АД - Скопје 

 

Стопанска банка АД – Скопје ќе изврши продажба на следниот имот:

 

 1. 9 (девет) објекти (дел од комплекс за обработка на тутун (Јака Табак, во стечај) во Радовиш на ул.М.Тито, и тоа:

а) Зграда 2, објект за манипулација со вкупна површина од 3423 м2 за минимална/почетна цена од 212.240 ЕУР;

б) Зграда 7, објект откупна сала со вкупна површина од 2871 м2 за минимална/почетна цена од 202.000ЕУР;

в) Зграда 9, објект магацин со вкупна површина од 5,007м2 за минимална/почетна цена од 326.000ЕУР;

г) Зграда 12, објект ресторан со вкупна површина од 768м2 за минимална/почетна цена од 82.500ЕУР;

д) Зграда 13, објект административна зграда со вкупна  површина од 598м2 за минимална/почетна цена од 65.500ЕУР;

ѓ) Зграда 18, објект магацин со вкупна површина од 158м2 за минимална/почетна цена од 13.000ЕУР;

е) Зграда 21, објект магацин со вкупна површина од 151м2 за минимална/почетна цена од 10.250ЕУР;

ж) Зграда 22, објект магацин со вкупна површина од 183м2 за минимална/почетна цена од 15.000ЕУР;

Купувачот во свое име и на своја сметка ќе изврши приклучување на објектот на електрична енергија.

 

 1. Недвижен имот и опрема што се состои од:

     А. Недвижен имот (административен простор со производна хала) во Скопје лоциран на КП 992/9 за КО Злокуќани со вкупна површина од 914м2 и заедничка сопственост на двор лоциран на КП 7083/3 за КО Злокуќани за минимална/почетна цена од 306.000ЕУР;

     Б. Недвижен имот (административен простор со производна хала) во Скопје лоциран на КП 7083/3 за КО Злокуќани со вкупна површина од 1751м2 со право на сопственост на земјиште под објект и заедничка сопственост на двор лоциран на КП 7083/3 за КО Злокуќани за минимална почетна цена 583.000ЕУР;

    НАПОМЕНА: над земјиштето на КП 7083/3 постои право на нужен премин (без надоместок), стварна службеност.

 

     В. Подвижни предмети, опрема за печатење наведени во табелата подолу, за вкупна минимална/почетна цена од 143.000ЕУР:

 

 

Опис

Производител

тип

Год. на производ.

1

Печатарска машина (топик ротација) :

Харрис грапхицс

М 1000 А-630

1970/1971

2

Хефталка составена од:

Грапха-Ханс Муллер

 

1980

3

Машина за печатење весници

Ман Планаг-Цромосет

 

1994

4

Печатарска машина -Б2  4-ри бојна:

Хеиделберг Спеедмастер

СМ-74-4-Х

1994

5

Хефталка составена од:

Муллер Мартини

335

1997

6

Машина за печатење во 4-ри боии Б1 формат

Хеиделберг Спеедмастер

ХД 102-ВП

1978

7

Машина за штампање висок печат

Олаф Гулафсен-Хеиделберг

 

1970

8

Нож за сечење хартија

Сцхнеидер Сенатор

106

1962

9

Машина за печатење весници:

Мануграпх-Цитѕлине Еџпрес

 

2005

10

Хефталица

Муллер Мартини

335

1999

11

Тростран нож

Полѕграпх

СДЅ Перфекта-1

1988

12

Виткач

Стахл

РФ 66.2

1996

13

Виткач

Брехмер

К73 РСА

1999

14

Нож за сечење хартија

Њохленберг

115

1982

15

Припрема на плочи за штампање

Кодац, Црео, Еграт

 

2005/2006

            

              НАПОМЕНА: предност при купување ќе има понудувачот што ќе достави понуда за купување на целокупниот имот од точка 2 за минимална/почетна цена од 1.032.000 ЕУР.

              НАПОМЕНА: Во однос на подвижните предмети од точка 2.В. предност при купување ќе има понудувачот кој ќе достави понуда за купување на сите машини во пакет, сепак заинтересираните купувачи можат да достават и понуда за по машина поединечно. Трошоците за демонтажа, отпремување и транспорт на опремата во разумен рок се на товар на купувачот.

                  

3.Производен погон во Тетово запишан во ИЛ 38489 за КО Тетово 2 лоциран на ул.Илинденска бр.228 со вкупна површина од 1281м2  за минимална/почетна цена од 240.000ЕУР;

 

4.Деловен простор во с.Стојаково со вкупна површина од 43м2 запишан во Имотен лист бр.1991 за КО Стојаково за минимална/почетна цена од 4.300ЕУР;

 

 1. ½ од Нива во Струга, с.Ложани м.в. Краповица класа 2 со вкупна површина од 5009м2 за минимална/почетна цена од 3.600ЕУР

 

Во цената на имотите и подвижните предмети не е вклучен  ДДВ од 18% и истиот го плаќа купувачот.

Данокот на промет на недвижност, како и трошоците околу преносот на правото на сопственост ги плаќа купувачот.

            Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши по пат на наддавање, со прибирање на затворени писмени понуди.

            Недвижниот имот ќе се продава во готово или  на кредит.

 

Доколку недвижниот имот се купува на кредит, понудувачот е должен пред доставување на понудата да ја утврди својата кредитна способност и за истата да достави потврда со доставената понуда.  

           

Сите заинтересирани правни или физички лица за учество во купопродажбата треба да достават два поединечно затворени плика, од кои што едното плико (помалото) треба да биде затворено во другото плико (поголемото) при што:

 • Поголемото плико треба читко да биде адресирано до Стопанска Банка АД Скопје – Служба за управување со имот ул.11 Октомври бр.7, Скопје и да стои ПОНУДА за купување на недвижноста и референтниот број на огласот од насловот. Внатре во големото плико да се наведе:
 • Името и адресата на понудувачот и контакт телефон,
 • Документ за идентификација на понудувачот (доколку понудувачот е физичко лице – фотокопија од важечка лична карта или пасош, доколку понудувачот е правно лице – фотокопија од Тековна состојба од Централен регистар на РМ не постара од 6 месеци),
 • Потврда за уплатен депозит за учество на лицитација.
 • На помалото плико да биде напишано “ПОНУДА-НЕ ОТВОРАЈ”, а внатре да се наведе:
 • цената која се нуди за купување на недвижноста;
 • согласност за плаќање на ДДВ од 18%;
 • согласност за плаќање на данокот на промет на недвижности и трошоци за пренос на право на сопственост.

 

 Заинтересираните купувачи при поднесување на понудата треба да уплатат на жиро-сметка на Банката 200000000099029 - МКД 113660111  со назнака: ,,депозит за учество на лицитација”, или да депонираат како залог во СБ средства во износ од 2% од минималната/почетна цена за имотот со минимална/почетна цена над 150.000 ЕУР; 5% за имотот со минимална/почетна цена помеѓу 50.000 ЕУР и 150.000 ЕУР и 20% од минималната/почетна цена за имотот со почетна минимална цена под 50.000 ЕУР.

 

Уплатениот депозит на успешниот понудувач се смета како дел од уплатата на купопродажната цена.

           

             Во случај избраниот купувач да се откаже од намерата за купување на недвижниот имот, откога ќе биде официјално информиран дека неговата понуда е прифатена, уплатениот депозит ќе биде задржан од страна на СБ.

 

Продажбата се врши на принцип видено-купено без допонителни приговори за било какви физички или правни недостатоци на имотот наведен во огласот.

 

Стопанска банка АД – Скопје го задржува правото да не прифати ниедна од доставените понуди за купување, односно да не склучи договор за купопродажба. Во тој случај депозитот за учество на лицитација ќе биде вратен на понудувачот во уплатениот износ.

         

           Плаќањето на купопродажната цена на недвижниот имот се врши во денарска противвредност на ЕУР пресметана според  средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

         

          Рокот за доставување на Понудите е 17.10.2019 година.

          Дополнителни информации на телефон:  02/3295-280 и 02/3295-283

          СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

          На ваша страна

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.