КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

15.07.2019

 

Соопштение за каматните стапки на трансакциските сметки и депозитите по видување на правни лица

 

 

Согласно актулените пазарни движења, СБ на позитивното салдо на трансакциските сметки и сметките по видување во денари и во странски валути на правни лица ќе пресметува и исплатува камата по каматна стапка од 0,00%

годишно. Измените се со важност од 15.07.2019 година и се однесуваат на постојните и новосклучени договори за трансакциски сметки и депозити.

 

Стопанска банка АД - Скопје

75 години на Ваша страна