КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

01.11.2019

 

Промени во начинот на извршувањето на трансакциите од страна на клиентите – нерезиденти

 

Почитувани клиенти,

 

Ве известуваме дека, согласно регулативата и интерните акти на банката, Стопанска банка АД Скопје изврши промени во начинот на извршувањето на трансакциите од страна на клиентите – нерезиденти.

 

Имено, започнувајќи од 01.11. 2019 година, за секоја извршена трансакција од страна на физички и правни лица-нерезиденти клиенти на Банката во износ еднаков на или поголем од денарска противвредност на ЕУР 10.000, задолжително е доставување на соодветна документација за трансакцијата од која ќе се утврди основот на плаќање, потеклото на средствата и намената на трансакцијата.

 

Доставувањето на соодветна документација е задолжително за сите приливи и трансфери над утврдениот лимит и истите може да се извршат само по презентирање на документ за потеклото и намената на средствата во трансакцијата.

 

За сите дополнителни информации, Ве молиме информирајте се на www.stb.com.mk, во филијалите на Стопанска банка АД – Скопје или на телефон 3100-109.

 

 

Со почит,

Стопанска банка АД Скопје