header image

Продажба на имот октомври 2017

05.10.2017

 

Оглас за продажба на недвижен имот на Стопанска банка АД - Скопје

(реф. бр. 14-10/2017)

 

 

Стопанска банка АД – Скопје ќе изврши продажба на следниот  имот:

 

Вид на имотот:

Локација:

Краток опис:

Имотен лист

Физичко владение

Минимална/почетна цена (ЕУР)

1

Административно деловен простор

Крушево

т.н.Градска кафеана со површина од 2300м2 (купувачот ке ја превземе постапката за приватизација на земјиште)

да

да

150.000

2

Административен простор

Скопје

на ул.Васил Главинов бр.3 кат 02 со површина од 115м2  (Градски зид, над Дијагностички центар)

да

да

95.000

 

3

Имот

Кавадарци

Адаптирана гаража во дукан лоцирана на ул.”Пиринска бр 49 со површина од 24 м2

да

не

693

4

Спрат од куќа

Кавадарци

на ул.Балканска бр.5 мансарда со површина 78м2

да

да

8.910

5

Подвижни предмети

Велес

Бетоњерка – силоси (не е во функција)

/

/

4.043

6

нива

Струга

½ идеален дел од нива лоцирана во м.в.Краповица КО Ложани со вкупна површина од 6840м2

да

/

4.680

7

Овошна градина

Струга с.Вевчани

земјиште (Овошна градина) лоцирано во КО Вевчани, со вкупна површина од 499 м2

да

/

5.000

 

Имот првземен од ЈАКА ТАБАК Радовиш лоциран на КП 10 објекти за обработка на тутун во Радовиш - 10 згради, лоцирани на КП 4589, ул.М.Тито запишани во ИЛ бр 81253 за КО Радовиш, и тоа:

 

8

Зграда 2

Радовиш

објект за манипулација со вк. површина од  3423 м2

да

да

503.629

9

Зграда 7

Радовиш

објект откупна сала со вк. површина од 2871 м2

да

да

315.004

10

Зграда 9

Радовиш

објект магацин со вк. површина од 5,007 м2

да

да

547.865

11

Зграда 12

Радовиш

објект  ресторант со вк. површина од 768 м2

да

да

81.036

12

Зграда 13

Радовиш

објект административна зграда  со вк. површина од 598 м2

да

да

65.988

13

Зграда 15

Радовиш

објект: работилница со вк. површина од 338 м2

да

да

 37.298

14

Зграда 16

Радовиш

објект котлара со вк. површина од 340м2

да

да

37.518

15

Зграда 18

Радовиш

објект магацин со вк. површина од 158 м2

да

да

17.435

16

Зграда 21

Радовиш

објект магацин со вк. површина од 151 м2

да

да

16.662

17

Зграда 22

Радовиш

објект магацин со вк. површина од 183 м2

да

да

20.194

 

 

Напомена: за Недвижниот имот наведен во листата кој не е во фактичко владение,постапката за обезбедување на истото, како и трошоците ги превзема Купувачот.

                      

Во цената на имотите под точка 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15, 16 и 17 не е вклучен  ДДВ од 18% кој го плака купувачот.

Данокот на промет на недвижност, како и трошоците околу преносот на правото на сопственост ги плаќа купувачот.

Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши по пат на наддавање, со прибирање на затворени писмени понуди.

 

 Недвижниот имот ќе се продава во готово или  на кредит.

 

Доколку недвижниот имот се купува на кредит, понудувачот е должен пред доставување на понудата да ја утврди својата кредитна способност и за истата да достави потврда со доставената понуда.  

 

Сите заинтересирани правни или физички лица за учество во купопродажбата треба да достават два поединечно затворени плика, од кои што едното плико (помалото) треба да биде затворено во другото плико (поголемото) при што:

  • Поголемото плико треба читко да биде адресирано до Стопанска Банка АД Скопје – Служба за управување со  имот ул.11 Октомври бр.7, Скопје и да стои ПОНУДА за купување на недвижноста и референтниот број на огласот од насловот. Внатре во големото плико да се наведе:

- Името и адресата на понудувачот и контакт телефон, 

-Документ за идентификација на понудувачот (доколку понудувачот е физичко лице – фотокопија од важечка лична карта или пасош, доколку понудувачот е правно лице – фотокопија од Тековна состојба од Централен регистар на РМ  не постара од 6 месеци),

-          Потврда за уплатен депозит за учество на лицитација. 

 

  •  На помалото плико да биде напишано “ПОНУДА-НЕ ОТВОРАЈ”, а внатре да се наведе:

-          цената која се нуди за купување на недвижноста;

-          согласност за плаќање на ДДВ од 18%;

-          согласност за плаќање на данокот на промет на недвижности и трошоци за пренос на право на сопственост.

 

 Заинтересираните купувачи при поднесување на понудата треба да уплатат на жиро-сметка на Банката 200000000099029- МКД 113660111  со назнака: ,,депозит за учество на лицитација”, или да депонираат како залог во СБ средства во износ од 2% од минималната/почетна цена за имотот со почетна минимална цена над 150.000 ЕУР; 5% за имотот со почетна минимална цена помеѓу 50.000 ЕУР и 150.000 ЕУР и 20% од минималната/почетна цена за имотот со почетна минимална цена под 50.000 ЕУР или да обезбедат неотповиклива безусловна, платива на прв повик банкарска гаранција прифатлива за СБ.

 

Уплатениот депозит на успешниот понудувач се смета како дел од уплатата на купопродажната цена.

Во случај избраниот купувач да се откаже од намерата за купување на недвижниот имот, уплатениот депозит ќе биде задржан.

Во случај Понудувачот по доставување на понудата за купување и уплата на депозит за учество на лицитацијата се откаже од истата дел од уплатениот износ за учество за лицитацијата ќе му биде задржан со цел надомест на трошоци за огласување на продажбата.

Плаќањето на купопродажната цена на недвижниот имот се врши во денарска противвредност на ЕУР пресметана според  средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.       

Рокот за доставување на Понудите е 12.10.2017година.

Дополнителни информации на телефон:  02/3295-280

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.