header image

Оглас за продажба на недвижен имот 28.05

 28.05.2018 

 

О Г Л А С (реф бр. 10-05/2018)

продажба на недвижен имот на Стопанска банка АД Скопје

 

 

 Стопанска банка АД – Скопје ќе изврши продажба на следниот имот:

1.Производна хала (поранешна сопственост на Охис, во стечај Гранулати) со површина од 2526м2 лоцирана на КП 5340/1 за КО Кисела Вода 2 стекнат врз основа на Заклучок за продажба пред надлежен извршител И бр.1749/2012, а опишан како:

- КП 5340 дел 1 бул.Борис Трајковски бр.73 бр. на зграда 111 влез 1 кат ПР број 1 за минимална/почетна цена од 270.000ЕУР.

Напомена: Стопанска банка АД – Скопје е во постапка на пренос на сопственоста на свое име во имотен лист. Имотот предмет на продажба не е во фактичко владение, а продавачот се обврзува да ја спроведе постапката за обезбедување на владението.

Во цената на имотот не е вклучен ДДВ од 18% кој го плака Купувачот.

Данокот на промет на недвижност, како и трошоците околу преносот на правото на сопственост ги плаЌа купувачот.

 

Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши по пат на наддавање, со прибирање на затворени писмени понуди.

Недвижниот имот ќе се продава во готово или на кредит.

Доколку недвижниот имот се купува на кредит, понудувачот е должен пред доставување на понудата да ја утврди својата кредитна способност и за истата да достави потврда со доставената понуда.

Сите заинтересирани правни или физички лица за учество во купопродажбата треба да достават два поединечно затворени плика, од кои што едното плико (помалото) треба да биде затворено во другото плико (поголемото) при што:

 

⦁  Поголемиот коверт треба читко да биде адресиран до Стопанска Банка АД Скопје – Служба за управување со имот ул.11 Октомври бр.7, Скопје и да стои ПОНУДА за купување на недвижноста и референтниот број на огласот од насловот. Внатре во големиот коверт да се наведе:

-Името и адресата на понудувачот и контакт телефон,

-Документ за идентификација на понудувачот (доколку понудувачот е физичко лице – фотокопија од важечка лична карта или пасош, доколку понудувачот е правно лице – фотокопија од Тековна состојба од Централен регистар на РМ не постара од 6 месеци),

-Потврда за уплатен депозит за учество на лицитација.

 

⦁  На помалиот коверт да биде напишано ПОНУДА-НЕ ОТВОРАЈ”, а внатре да се наведе:

-цената која се нуди за купување на недвижноста;

-согласност за плаќање на ДДВ од 18%;

-согласност за плаќање на данокот на промет на недвижности и трошоци за пренос на право на сопственост.

 

 

Заинтересираните купувачи при поднесување на понудата треба да уплатат на жиро-сметка на Банката 200000000099029- МКД 113660111 со назнака: ,,депозит за учество на лицитација”, средства во износ од 2% од минималната/почетна цена за имотот.

 

Уплатениот депозит на понудувачот чија понуда ќе биде избрана како најдобра, се смета како дел од уплатата на купопродажната цена.

 

Стопанска банка АД – Скопје го задржува правото да не прифати ниедна од доставените понуди за купување, односно да не склучи договор за купопродажба. Во тој случај депозитот за учество на лицитација Ќе биде вратен на понудувачот во уплатениот износ.

 

Во случај избраниот купувач да се откаже од намерата за купување на недвижниот имот, откога ќе биде официјално информиран дека неговата понуда е прифатена, уплатениот депозит ќе биде задржан од страна на СБ.

 

Плаќањето на купопродажната цена на недвижниот имот се врши во денарска противвредност на ЕУР пресметана според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаЌањето.

 

Рокот за доставување на Понудите е 30.05.2018година.

 

Дополнителни информации на телефон: 02/3295-280

 

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.