header image

Оглас за продажба на имот во Струга

 

 

15.11.2017

 

Оглас за продажба на имот во Струга 


(Реф бр. 17-11/2017)

Стопанска банка АД - Скопје објавува оглас за продажба на :
Административно-деловен простор кој се наоѓа на ул. Маршал Тито бр. 54, Струга лоциран на КП 1710 дел 7, кат 1, за КО Струга со вкупна површина од 265м2, а согласно Имотен лист бр. 101174. 
                  
Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши по пат на лицитација со прибирање на затворени писмени понуди за минимална почетна цена од 190.800 ЕУР.
Во купопродажната цена за недвижниот имот не е вклучен ДДВ од 18%, кој паѓа на товар на купувачот.
Данокот на промет на недвижности и трошоците околу преносот на правото на сопственост паѓаат на товар на купувачот.
            
Сите заинтересирани правни или физички лица за учество на  лицитацијата, треба да достават две поединечно затворени пликоа, од кои што едното плико (помалото) треба да биде затворено во другото плико (поголемото) при што: 

  • Поголемото плико треба читко да биде адресирано до Стопанска Банка АД Скопје – Служба за управување со  имот и да стои ПОНУДА за купување на недвижноста и референтниот број на огласот од насловот. Внатре во големото плико да се наведе:

-    Името и адресата на понудувачот и контакт телефон, 
-    Документ за идентификација на понудувачот (доколку понудувачот е физичко лице – фотокопија од важечка лична карта или пасош, доколку понудувачот е правно лице – фотокопија од Тековна состојба од Централен регистар на РМ  не постара од 6 месеци),
-    Потврда за уплатен депозит за учество на лицитација. 

  • На помалото плико да биде напишано “ПОНУДА-НЕ ОТВОРАЈ”, а внатре да се наведе:

-    цената која се нуди за купување на недвижноста;
-    согласност за плаќање на ДДВ од 18%;
-    согласност за плаќање на данокот на промет на недвижности и трошоци за пренос на право на сопственост.
 

Заинтересираните купувачи при поднесување на понудата треба да уплатат депозит за учество на лицитација износ од 2% од минималната/почетна цена за имотот на жиро-сметка на Банката 200000000099029-МКД113660111.
         Уплатениот депозит на понудувачот чија понуда ќе биде избрана како најдобра, се смета како дел од уплатата на купопродажната цена.
         Стопанска банка АД – Скопје ќе преговара со најповолниот понудувач за останатите услови за купопродажба на имотот.
         Стопанска банка АД – Скопје го задржува правото да не прифати ниедна од доставените понуди за купување, односно да не склучи договор за купопродажба. Во тој случај депозитот за учество на лицитација ќе биде вратен на понудувачот во уплатениот износ.
         Во случај избраниот купувач да се откаже од намерата за купување на недвижниот имот, откога ќе бидат договорени и останатите услови за купопродажба на имотот и ќе биде официјално информиран дека неговата понуда е прифатена, уплатениот депозит ќе биде задржан од страна на СБ.
           Плаќањето на купопродажната цена на недвижниот имот се врши во денарска противвредност на ЕУР, пресметана според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.       
          Рокот за доставување на понудите е до 22.11.2017година.

         Дополнителни информации на телефон:  02/3295-280.
 

 

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

На ваша страна

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.