header image

Оглас за продажба на имот - Гостивар

29.10.2018

 

 

ОГЛАС за продажба на недвижен имот на Стопанска банка АД – Скопје
(реф бр. 18-10/2018)

 

Стопанска банка АД – Скопје ќе изврши продажба на следниот имот лоциран во Гостивар, и тоа:
- деловен простор на ул.Б.Јованоски бр.25 во Гостивар лоциран на КП 4606 дел 1 кат приземје запишан во Имотен лист бр.102392 за КО Гостивар-2 со вкупна површина од 142м2 за минимална/почетна цена од 450.000 ЕУР.             

 

Во цената на имотот не е вклучен  ДДВ од 18% кој го плаќа купувачот. Данокот на промет на недвижност, како и сите трошоците околу преносот на правото на сопственост ги плаќа купувачот.


Продажбата на недвижниот имот ќе се изврши по пат на наддавање, со прибирање на затворени писмени понуди. Недвижниот имот ќе се продава во готово или на кредит. Доколку недвижниот имот се купува на кредит, понудувачот е должен пред доставување на понудата да ја утврди својата кредитна способност и за истата да достави потврда со доставената понуда.  
Сите заинтересирани правни или физички лица за учество во купопродажбата треба да достават два поединечно затворени коверти, од кои што едниот коверт (помалиот) треба да биде затворен во другиот коверт (поголемиот) при што:
⦁ Поголемиот коверт треба читко да биде адресиран до Стопанска банка АД - Скопје – Служба за управување со имот, ул.11 Октомври бр.7, Скопје и да стои ПОНУДА за купување на недвижноста и референтниот број на огласот од насловот. Внатре во големиот коверт да се наведе:
-Името и адресата на понудувачот и контакт телефон,  
-Документ за идентификација на понудувачот (доколку понудувачот е физичко лице – фотокопија од важечка лична карта или пасоШ, доколку понудувачот е правно лице – фотокопија од Тековна состојба од Централен регистар на РМ  не постара од 6 месеци),
-Потврда за уплатен депозит за учество на лицитација.  


⦁ На помалиот коверт да биде напишано “ПОНУДА-НЕ ОТВОРАЈ”, а внатре да се наведе:
-цената која се нуди за купување на недвижноста;
-согласност за плаќање на ДДВ од 18%;
-согласност за плаќање на данокот на промет на недвижности и трошоци за пренос на право на сопственост.

 

 Заинтересираните купувачи при поднесување на понудата треба да уплатат на жиро-сметка на Банката 200000000099029 - МКД 113660111  со назнака: ,,депозит за учество на лицитација”, или да депонираат како залог во СБ средства во износ од 2% од минималната/почетна цена.            

 

Уплатениот депозит на успешниот понудувач се смета како дел од уплатата на купопродажната цена.

 

Во случај избраниот купувач да се откаже од намерата за купување на недвижниот имот, откога ќе биде писмено информиран дека неговата понуда е прифатена, уплатениот депозит ќе биде задржан од страна на СБ.

 

Стопанска банка АД – Скопје го задржува правото да не прифати ниедна од доставените понуди за купување, односно да не склучи договор за купопродажба. Во тој случај депозитот за учество на лицитација Ќе биде вратен на понудувачот во уплатениот износ.

Плаќањето на купопродажната цена на недвижниот имот се врши во денарска противвредност на ЕУР пресметана според  средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаЌањето.

 

Рокот за доставување на Понудите е 07.11.2018година.
Дополнителни информации на телефон:  02/3295-280

Стопанска банка АД - Скопје

 

Пребарај

Најчести прашања

Доколку ви е потребен банкомат посетете го делот Локации на нашата веб страна, каде што може да го најдете најблискиот банкомат до вас.

За аплицирање за некој од нашите кредитни производи посетете го делот Кредити, каде што ќе може да аплицирате online или пак да аплицирате телефонски на бројот 15 110.

За увид на сметка online мора да имате корисничко име и лозинка за кои е потребно да се обратите во најблиската филијала. Преку e-banking и m-banking сервисите имате достапност од 24/7 online увид и плаќања преку вашите сметки.

За аплицирање за некоја од нашите кредитни картички, онлајн, може да го користите следниов линк Картички, доколку пак сакате индивидуални пресметки и телефонски да аплицирате може да се обратите на телефонот 15 110 - Ало Кредит.

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

Веб-страницата на Стопанска банка АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Банката да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на СБ не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.