КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

01.07.2019

 

Известување за промена на каматни стапки на депозити на население


Стопанска банка во примена од 01.07.2019 изврши промена на каматните стапки на депозитите на население. Увид во актуелните каматни стапки, може да извршите во Филијалите на Банката, на 24/7 Контакт центарот на (02) 3100-109 или во листата со каматни стапки објавена на веб страницата на Банката

Воедно во примена од 01.07.2019 Стопанска банка изврши:

 

1. Воведување на фиксни каматни стапки и укинување на променлива каматна стапка, за нови орочени депозити со рокови на орочување до(и) 36 месеци и
   

2. Укинување за нови орочувања за следните видови на орочени депозити:
   - Орочен депозити МОЈ ПЛАН за рок на орочување од 48 и 60 месеци, во валути: МКД И ЕУР.
   - Орочени девизни депозити со камата во денари со рокови на орочувања од 1, 3, 6, 12 и 24 месеци, во валути: ЕУР и УСД.

 

3. Намалување на каматните стапки на депозитите кои потекнуваат од стариот систем на банката иницијално депонирани пред 2003 и истите изнесуваат 0.0001% за сите производи.


Постојните орочени депозити кои се укинуваат од понудата на СБ, остануваат во примена до денот на достасаност  при што согласно Договорот за конкретниот орочен депозит, СБ го преорочува согласно важечките услови на денот на преорочување.

Имајќи ги во предвид погоре наведените измени, се известуваат клиентите на овие депозити, дека имаат можност да го уредат својот деловен однос со СБ и да извршат мигрирање на средствата од постојниот депозит на некои од останатите важечки депозитни производи на СБ.