e-com image

РЕКЛАМАЦИИ

 

За сите евентуални рекламации во врска со податоците за состојбата, или плаќањата од сметката за вршење на домашен платен промет, клиентот ја информира банката со доставување на копија од доставените платни налози, изводот, или други документи.