КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Чек издаден од странска банка

СБ прифаќа чекови од странски банки. Чековите се доставуваат до странските банки на финална наплата (инкасо), при што од коминтентот при превземањето на чекот однапред се наплатува провизија во износ од МКД 3.000 (неповратни), а по наплатата 3% од наплатениот износ, согласно тарифата на СБ за надоместоци. Наплатата трае најмалку еден месец.

Провизија
-3.00% од денарската противвредност минимум МКД 1.000.00 (за наплата на чек)