КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Банкарски чекови влечени на СБ

СБ врши исплата на чекови влечени на СБ.

При исплатата на чекови влечени на СБ се наплатува провизија, согласно тарифата на СБ за надоместоци.Провизија
-1.50% од денарската противвредност минимум МКД 250.00 по чек(за исплата во девизи)
-1.00% од денарската противвредност минимум МКД 250.00 (за исплата во денари)