КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Автоодговорност и Зелен Картон

 

 

Отсега - купете автоодговорност (АО) или било кој друг вид на осигурување од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје, во соработка со Кроација Осигурување / Неживот.

 

Осигурувањето од автоодговорност е задолжителен и неопходен вид на осигурување кое секое возило мора да го поседува при годишната регистрација. Износот на годишната премија е законски регулирана и притоа истата зависи од видот на моторното возило.

Имено, со овој вид на осигурување, се осигурува одговорноста на сопственикот, односно корисникот на моторното возило за штетите кои ќе ги причини на „трети лица“, со користење на возилото согласно Условите за осигурување. Во таков случај, со оваа полиса осигурителната компанија ќе ги надомести сите материјални и нематеријални штети кои биле причинети со вашето возило кон другите учесници во сообраќајот.

Зелениот картон е задолжителен вид на осигурување, и притоа истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата. Секогаш кога патувате со Вашето возило надвор од Република Македонија на граничните премини ќе Ви биде побарана и зелена карта за осигурување на возилото. Всушност, зелената карта служи за Ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство. Важноста на зелената карта  е поврзана со трајноста на полисата за автоодговорност.
Зелениот Картон мора да биде издаден од истата осигурителна компанија која го издала и Осигурувањето од Автоодговорност.

Исто како и со Осигурувањето од Автоодговорност, со Зелениот Картон ја пренесувате Вашата одговорност за штетите што со возилото би можеле да ги направите на „трети лица“, односно на другите учесници во сообраќајот, а согласно условите за осигурување. Во таков случај, осигурителната компанија ја превзема одговорноста за надомест на штетата (материјална и нематеријална) кон другите учесници во сообраќајот што била причинета со вашето возило.
 
Цената на Зелениот Картон е регулирана и иста во сите осигурителни компании во Република Македонија. Поседувањето на Зелен Картон е задолжителен услов за влез во голем број на држави во Европа, па затоа препорачуваме секогаш да го имате кај себе кога одите на пат надвор од Република Македонија.


Зошто да купите полиса за осигурување од Автоодговорност (АО) И Зелен картон (ЗК)  преку Стопанска банка?
•  Полисата може да ја добиете во било која од филијалите на Банката;
•  Ги задржувате претходно стекнатите попусти од претходните години во кои по ваша вина не била причинета штета на трети лица
•  Можете дополнително да направите осигурување на кршење стакла и осигурување од незгода на возач и патници.

 

Дополнителни информации можете да најдете во нашите филијали или преку 24/7 Контакт центарот на (02)3100 109.