Финансирање на станови во изградба

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНБЕН КРЕДИТ СО ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБА

 

 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНБЕН КРЕДИТ СО ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАДБА

ПРОМОТИВНО

Сите клиенти кои ќе аплицираат во периодот од 10.09.2019 до 31.12.2019  добиваат:

 

* 100% ослободување од административни трошоци и

* 100% ослободување од трошоци за процена

* 100% ослободување од нотарски трошоци за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во агенција за Катастар на недвижности

 

Гарантирани каматни стапки за првите 5 години за кредити со вклучено животно осигурување: 3,40% првите 3 години и 3.70% во следните 2 години

Компаративни предности

 • Гарантирана каматна стапка за првите 5 години
 • Ниски месечни ануитети како резултат на долги периоди на отплата до 30 години и ниска гарантирана каматна стапка
 • БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства
 • БЕЗ депозит,  БЕЗ жиранти,  БЕЗ административни забрани,  БЕЗ меница
 • Брза и едноставна процедура (првично пред-одобрување за 24 часа)
 • Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува
 • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
 • Со секоја одобрена апликација - преодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот

Намена на кредитот

 • Купување на нов стан  од правно лице со Лист за предбележување на градба(само во објекти кои се со 100% завршена армирано бетонска скелетна конструкција)

Износ

       Од 3.300 до 200.000 ЕУР 

Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула; МКД: денарски кредит ( само за кредити обезбедени со залог на депозит)

 

Каматни стапки

(Годишни)

 

Обезбедување стан со Листа за предбележување на градба

  За клиенти со плата/пензија во СБ останати клиенти

За кредити со животно осигурување

ЕУР/МКД

 

3,40% фиксна за првите 3 год

3,70% фиксна за следните 2 год

4,20% фиксна за 3 год

За кредити БЕЗ животно осигурување

3,60% фиксна за првите 3 год

3,90% фиксна за следните 2 год

4,40% фиксна за 3 год

   

Променлива за останатиот период

 

ЕУР/МКД

6,17% со плата/пензија во СБ

6,85% останати клиенти

Рок  на отплата

Максимум до 30 години

Отплата

 • Еднакви месечни ануитети
 • Целосна или делумна предвремена отплата со сопствени средства е БЕЗ провизија.
 • За рефинансирање на станбени кредити од СБ во други Банки 3% провизија од рефинансираниот износ.
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата: - со траен налог, преку е-банкинг системот на СБ, преку банкоматите на СБ или преку системот за телефонско банкарство на СБ.

Трошоци

 • Апликативни трошоци: 600 МКД за сите клиенти
 • Административни трошоци: 0% на износот на одобрениот кредит, еднократно
 • Трошоци за проценка 0 МКД  за имотот понуден како обезбедување
 • Трошоци за осигурување на имотот кој се остава под хипотека ,
 • Нотарски трошоци за регистрација на хипотеката и упис во катастар.

Обезбедување

 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 117%-200% од износот на кредитот во зависност од локацијата на имотот понуден како обезбедување

Критериуми за кредит

 • Државјани на Р. Северна Македонија
 • Задолжително сопствено учество од најмалку 10% од вредноста на станот што се купува (во зависност од вредноста на обезбедувањето и кредитоспособноста на клиентот)
 • Минимални месечни примања од 9.100МКД за сите учесници во кредитот поединечно
 • Возраст на клиентот мин. 20 години (на денот на аплицирање) - мах.70 години (на денот на досстасување кредитот). Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната  возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.
 • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/а),
 • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесното семејство, но да ги задоволуваат следните услови:
 1. Ко-кредитобарателот да е клиент со плата во СБ (најмалку 1 месец), или
 2. Ко-кредитобарател да е клиент со постоен кредитен производ во СБ, со добра кредитна историја

 За прифатените ко-кредитобаратели (без оглед на тоа дали се членови на потесното семејство или не), 100% од нивните примања и задолжувања влегуваат во пресметките за DTI.

 • Физички лица кои се државјани на Северна Македонија, а се вработени во странство, може да се прифатат како кредитибаратели /ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Северна Македонија се јавуваат како кредитибаратели/ко-кредитобаратели. Воедно важат следниве услови
  - Договорот за вработување како и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде е вработен кредитобарателот/ко-кредитобарателот треба да се преведени од овластен преведувач. 

Потребни документи при аплицирање

1. Барање за станбен кредит (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

2. Фотокопија од лична карта или пасош (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

3. За клиенти кои земаат плата во СБ, потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, Чек од пензија/потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месец. 

4. Пред договор /договор за обезбеден стан заверен на нотар

*5. Лист за предбележување на градба за станот што се остава под хипотека, (не постар од 15 дена при воспоставување на заложно право)

6. Извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци) / венчани (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

7. Согласност за доставување извештај од Mакедонско кредитно биро АД Скопје (МКБ) (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите).

8. Друга документација по барање на банката

 * Документот е потребен при воспоставување на заложно право