КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Карактеристики на Потрошувачки Обезбеден кредит за опремување

 

 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА СТАНБЕН ПРОСТОР

ПРОМОТИВНО

За сите примени апликации до 31.12.2019

 

* 100% ослободување од административни трошоци

* 100% ослободување од трошоци за проценка

* 100% ослободување од Нотарски трошоци за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во Агенцијата за катастар на недвижности, за кредити со нова изложеност во СБ поголема од 20.000 ЕУР 

Намена

 

·         За корисници на нов станбен кредит

·         За корисници на постојан станбен кредит

 

Компаративни предности

·       Гарантирана каматна стапка за првите 5 години

·       Дополнителен износ над износот на станбен кредит во СБ

·       БЕЗ депозит, БЕЗ жиранти, БЕЗ административни забрани, БЕЗ меница

·       Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство

·       Брза и едноставна процедура ( првично пред-одобрување за 24 часа)

·       Без трошоци за аплицирање доколку истовремено се аплицира и за станбен кредит

·       Со секоја одобрена апликација - предодобрена кредитна картичка со лимит во зависност од износот на кредитот

 

Доколку со станбениот кредит за кој се аплицира истовремено со Потрошувачкиот обезбеден, се рефинансира станбен кредит од други банки во Стопанска банка:

·       0 ден. трошок за воспоставување на нотарски акт и упис на хипотеката во катастар ( доколку двата кредити се на ист нотарски акт)

·       0 ден. трошок за проценка на имотот кој се остава под хипотека

·       0% администартивни трошоци

Износ

 

До 80.000 ЕУР (во денарска противвредност)

 

Исплата

Средствата од одобрениот кредит се исплаќаат на трансакциска сметка на физичкото лице во СБ

Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула; МКД: денарски

Рок на отплата

Од 3 до 20 години

Каматни стапки за кредити со животно осигурување

ЕУР/МКД

 

3,50% фиксна за 5 години  

За клиенти со плата/пензија во СБ

 

4,20% фиксна за 3 години

За клиенти без плата/пензија во СБ

 

Каматни стапки за кредити БЕЗ животно осигурување

3,70% фиксна за 5 години  

За клиенти со плата/пензија во СБ

4,40% фиксна за 3 години

За клиенти без плата/пензија во СБ

Променлива к.с за кредити со/без животно осигурување

6,17% променлива за останатиот период. За клиенти со плата/пензија во СБ

6,85% променлива за останатиот период. За клиенти без плата/пензија во СБ

Отплата

Еднакви месечни ануитети

За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата со траен налог или преку i-банк системот на СБ

За целосна или делумна предвремена отплата, 0% провизија доколку истата се врши во период по првите 20% од иницијално договорениот рок на отплата, во спротивно провизијата изнесува 3% (само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот).

Трошоци

·       Апликативен трошок од 0 МКД за сите клиенти само доколку истовремено се аплицира за станбен и потрошувачки обезбеден кредит. Во спротивно трошокот изнесува 600 МКД

·       Административни трошоци: 1.25% еднократно од износот на одбрениот кредит:

·       Трошоци за проценка: 2.500 или 5.000 МКД (во зависност од локација) еднократно, на имотот кој се остава под хипотека

·       Трошоци за осигурување и регистрација на хипотека

·       Трошоци за воспоставување нотарски акт.

Обезбедување

 

·       Хипотека на недвижен имот во вредност од 154%-215% од износот на кредитот, во зависност од локацијата на недвижноста

Критериуми за кредит

 

·       Физички лица, резидент

·       Минимален месечен приход од 9100 денари за секој учесник во кредитот поединечно.

·       Возраст на клиентот при аплицирање е мин. 20, а максимум 70 год на денот на достасување на кредитот. Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.

·       Ко-кредитобарател покрај лице кое е член на потесно семејство (родител, дете, сопруг/a) може да биде и лице кое ги исполнува следните услови:

o да е клиент со плата во СБ, или

o да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или во друга банка, со добра кредитна историја   

·       Физички лица кои се државјани на Р. Северна Македонија, а се вработени во странство, може да се прифатат како кредитибаратели /ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.М. се јавуваат како кредитибаратели/ко-кредитобаратели.  

Потребни документи при аплицирање

1. Барање за потрошувачки кредит (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

2. Копија од лична карта или пасош (за кредитобарателот, ко-кредитобарателите и хипотекарниот должник)

3. За клиенти кои земаат плата во СБ, потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци

   За сите останати –Чек од пензија / Потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена), а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.

4. Извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци) / венчани издаден од РМ (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

5. Имотен лист за објектот што се остава под хипотека, не постар од шест месеци.

6. За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост или со право на долготраен закуп

7.Согласност за доставување извештај од   Македонско кредитно биро АД - Скопје (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)

8. Други документи по барање на банката

 

За рефинансирање на кредит од друга банка
   -Документи по барање од банката