КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web


Дозволено пречекорување на Трансакциска сметка

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Предности 

Одобрување на дозволено пречекорување  на трансакциски тековни сметки на кои пристигнуваат редовни месечни приливи од редовен работен однос и/или надoмeст за пензиско и инвалидско осигурување:

- БЕЗ депозит 

- БЕЗ жиранти

- БЕЗ административна забрана 

- БЕЗ меница

Износ

•  Во висина од најмногу 2 плати/пензии но не повеќе од 300.000 МКД

•  За клиенти со навршени најмалку 70 години во висина од најмногу 1 пензија

Валута

 МКД

Категорија на клиенти

Физички лица во редовен работен однос со плата во СБ или пензионери кои пензијата ја примаат преку СБ.

Каматнa стапкa

(Променлива годишна)

•  9,23% МКД- Клиент со плата/пензија во СБ  

•  10,25% МКД- Останати клиенти

Трошоци

•  БЕЗ Апликативни трошоци

•  Годишно членство од 200 МКД кое се наплаќа при обновување на дозволеното пречекорување

Критериуми за кредит

•  Физички лица, резиденти со  редовни месечни приливи по основ на плата/пензија во СБ

•  Возраст на клиентот од 18 години на аплицирање до 70 год. на денот на отплата на кредитот Минимум 1 година.  

Рок на важност и обновување на важноста Еден месец пред истекот на дозволеното пречекорување Банката врши автоматско обновување за нови 12 месеци, при што Банката согласно интерните акти, може да врши корекции на износот на дозволено пречекорување (да го зголеми, намали или да го укине одобреното дозволено пречекорување).

Потребни документи

1. Барање за дозволено пречекорување

2. Копија од лична карта или пасош

3. Заверена потврда од плата или чек од пензија(за нови клиенти) и/или месечен прилив од плата/пензија, а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.

4. Друга документација по барање на банката