Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Макроиндикатори 2010МЕСЕЦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Индустриско производство -2,9 -13,1 -11,2 -9,6 -0,4 5,4 8,3 -1,5 -11,9 -4,4 -1,5 -7,7
Индекс на трошоци на живот 0,1 0,6 0,7 1,4 0,2 1,8 1,5 1,9 2,0 2,7 2,9 3,0
Индекс на цени на производители на индустриски производи 6,5 7,4 8,7 10,5 10,9 7,6 7,5 7,7 7,8 8,7 7,1 9,0
Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$) 186,9 209,6 234,0 231,3 251,5 264,7 286,4 249,2 320,4 304,9 336,5 296,6
Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$) 319,9 353,2 417,1 451,3 418,6 432,3 441,3 443,6 420,0 503,3 523,9 580,4
Трговски дефицит (во милиони САД$) 133,0 276,6 459,7 679,7 846,8 1014,4 1169,3 1363,7 1463,3 1661,7 1849,1 2132,9
Извоз на стоки - ФОБ 24,3 19,8 19,5 12,6 12,1 9,8 9,0 7,6 19,4 30,0 30,0 19,5
Увоз на стоки - ЦИФ -9,5 -8,0 1,9 10,1 20,9 2,7 -1,9 9,3 9,4 2,8 2,2 21,6
Готовина во оптек -2,2 -1,0 4,1 20,7 27,4 29,2 29,1 30,0 29,5 28,7 27,0 22,5
М0 19,3 15,4 19,8 23,2 28,4 27,1 11,3 11,2 9,5 7,5 6,2 6,2
М1 0,7 3,4 7,4 8,0 11,9 10,3 9,1 8,0 12,2 9,5 10,1 9,8
М2 4,5 4,5 7,0 7,6 11,1 11,0 8,9 8,2 9,4 8,3 10,2 8,3
М2 денар -2,9 -2,4 4,5 6,9 11,2 11,7 11,9 12,0 13,6 12,0 12,9 10,8
М4 8,0 8,0 10,7 11,7 15,0 14,8 12,8 12,4 13,4 12,3 13,7 12,2
М4 денар -0,8 0,0 7,0 9,9 14,2 15,0 15,6 16,3 17,6 16,2 17,3 16,0
Депозити на приватен сектор 8,9 8,8 11,4 12,3 15,7 15,2 14,0 13,5 14,5 13,3 15,0 13,7
Депозити на население 17,3 18,1 19,9 18,5 19,3 19,6 18,0 18,5 17,6 17,0 17,8 17,4
Корпоративни депозити -9,5 -11,8 -9,4 -3,9 5,2 4,1 0,8 -1,2 5,4 3,9 8,3 5,6
Кредити на приватен сектор 3,1 2,4 2,5 3,3 4,2 5,8 6,0 7,1 7,7 8,0 7,5 7,1
Кредити на население 0,5 0,5 0,6 1,2 1,9 2,8 2,9 3,7 4,3 4,9 5,2 5,1
Корпоративни кредити 5,0 3,9 4,0 4,9 5,9 7,9 8,2 9,4 10,2 10,2 9,1 8,4
Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД) 1898 3034 1463 1072 1570 -1331 -1067 2016 2206 -1949 1425 -178
Буџетски дефицит (процент од БДП) 0,6 1,0 1,0 1,1 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5