Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

2009

Месец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Индустриско производство

-16,7

-11,3

-4,8

-7,7

-15,3

-16,2

-19,8

-9,9

-9,8

-0,9

4,3

20

Индекс на трошоци на живот

1,7

0,7

0,2

-0,5

0,4

-1,7

-1,3

-1,4

-1,4

-2,4

-2,3

-1,6

Индекс на цени на производители на 

                       

индустриски производи

-5,8

-5,1

-7,6

-7,1

-9,3

-9,9

-11,5

-9,8

-9

-5,9

1,4

3,2

Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)

150

175

196

205

224

240

262

232

264

232

250

248

Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$)

348

386

404

412

346

415

446

406

380

477

502

478

Извоз на стоки - ФОБ

-44,1

-44,8

-41,4

-43,0

-44,4

-33,8

-37,4

-20,7

-24,5

-24,6

2,7

8,0

Увоз на стоки - ЦИФ

-23,3

-30,0

-29,0

-31,4

-46,2

-38,8

-38,6

-30,0

-29,8

-15,9

4,5

5,3

Готовина во оптек

-2,3

-4,8

-6,5

-9,3

-11,4

-12,0

-8,8

-9,9

-12,7

-11,4

-8,9

-9,3

М0

4,0

4,0

0,2

-5,9

-9,9

-13,8

-1,4

9,9

1,0

7,0

22,1

8,7

М1

15,3

11,4

9,8

5,7

2,6

0,6

4,9

4,2

0,6

5,4

5,3

0,7

М2

7,8

6,3

5,5

4,2

1,2

0,2

-1,3

-1,1

-1,2

2,9

6,6

5,5

М2 денар

0,8

-1,1

-4,8

-7,4

-9,8

-10,7

-14,3

-13,6

-13,1

-9,5

-2,5

-3,2

М4

9,9

8,2

7,4

5,9

2,5

1,9

0,3

0,0

-0,2

3,2

6,8

6,5

М4 денар

2,1

0,1

-3,6

-6,4

-9,1

-10,3

-14,0

-13,7

-13,2

-10,0

-3,7

-3,6

Кредити на приватен сектор

32,1

29,0

25,3

21,4

18,5

14,3

11,2

9,3

6,4

4,6

4,1

3,5

Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД)

-4405

-1899

-8108

-3727

-3279

2000

2030

1658

1680

3009

1983

2113

Благајнички записи - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)

-3862

92

-6770

2926

-1469

1275

-3351

2981

3358

-308

2967

568

Државни депозити - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)

-1974

1704

-2953

6634

443

1082

-535

1625

373

-128

267

-296