Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 
Производство
Бруто домашен производ (реална стапка на раст) 5,0 6,1 5,0

-0,9

2,9 2,8 -0,4 2,7 3,8 3,7 2,4
Индустриско производство (реална стапка на раст) 2,5 3,7 5,5 -7,7 -4,3 3,3 -6,6 3,2 4,8 4,9 3,4
 
Цени, плати и продуктивност
Индекс на трошоци на живот(годишен просек) 3,2 2,3 8,3 -0,8 1,6 3,9 3,3 2,8 -0,3 -0,3 -0,2
Индекс на трошоци на живот (крај на година) 2,9 6,1 4,1 -1,6 3,0 2,8 4,7 1,4 -0,5 -0,3 -0,2
Индекс на цени на производители (год. просек) 3,2 1,7 5,6 -6,5 8,3 11,1 4,6 0,4 -1,2 -3,9 -0,1
Индекс на цени на производители (крај на год.) 3,2 4,2 -1,8 3,2 9,0 8,3 5,3 -2,1 -3,8 -0,8 -0,6
Реални плати(годишна стапка на раст) 4,0 5,5 1,9 25,0 1,4 -2,4 -2,9 -1,6 1,5 2,7 2,2
 
Статистика на владини финансии
Салдо на консолидираниот буџет -0,5 0,6 -0,9 -2,7 -2,4 -2,5 -3,8 -3,9 -4,2 -3,5 -2,6
 
Екстерен сектор
Биланс на тековната сметка (како % од БДП) -0,4 -7,4 -12,6 -9,1 -2,2 -3,0 -3,9 -1,8 -1,3 -1,4 -3,1
Извоз на стоки -ФОБ (во милиони САД$) 2.396 3.349 3.971 2.692 3.296 4.429 4,002 4.662 5.377 4,891 5,348
Увоз на стоки -ЦИФ (во милиони САД$) 3.681 4.979 6.523 5.043 5.241 6.759 6,511 6.651 7.374 6,532 6,961
Извоз на стоки -ФОБ (стапка на раст) 17,4 39,8 18,6 -32,3 29,0 34,4 -10,2 7,6 15,3 -9,0 9,3
Увоз на стоки -ЦИФ 
(стапка на раст)
18,6 35,3 31,0 -26,4 13,4 29,0 -7,1 2 10,9 -11,4 6,5
Надворешен долг 
(во милиони САД $)
3.284 4.174 4.678 5.420 5.450 6.308 6,807 7.194 7.241 6,942 7,646
Девизни резерви 
(во милиони САД $)
1.866 2.240 2.106 2.290 2.277 2.677 2,891 2.747 2.963 2,471 2,755
Курс МКД/ЕУР (просек) 61,17 61,20 61,27 61,29 61,52 61,53 61,52 61,56 61,63 61,6 61,60
 
Монетарни агрегати
М1 стапка на раст (дек./дек.) 17,9 30,7 14,5 -3,5 9,8 6,8 7,6 6,2 22,2 18,4 9,9
М2 стапка на раст (дек./дек.) 24,8 28,1 7,1 3,9 8,3 7,5 0,5 0,2 7,2 7,6 6,1
М2 денар, стапка на раст (дек./дек.) 31,7 41,1 0,8 -5,5 10,8 10,1 3,2 2,9 12,3 8,5 5,2
М4 стапка, на раст (дек./дек.) 25,0 29,3 11,2 6 12,2 9,7 4,4 5,3 10,5 6,8 6,1
М4 денар, стапка на раст (дек./дек.) 24,5 29,1 8,9 -4,4 16,0 14,4 9,6 8,7 15,3 7,2 5,0
Кредити на приватен сектор 30,5 39,2 34,4 3,5 7,1 8,5 4,4 6,4 10 9,5 1,0
 
Каматни стапки
Пазар на пари (год. просек) 5,5 3,7 4,4 6,3 3,6 2,2 2,2 2,0 1,9 1,1 1,1
Благајнички записи (год.просек) 6,0 5,1 6,5 8,5 5,5 4,0 3,8 3,4 3,3 3,3 3,7
Пазар на пари
(крај на период)
4,9 3,1 5,3 6,1 2,7 2,2 2,1 2,2 1,5 1,2 1,0
Благајнички записи (крај на период) 5,7 4,8 7,0 8,5 4,0 4,0 3,8 3,25 3,3 3,3 3,8
 
Пазари на капитал
Индекс на Македонската берза-МБИ 
(стапка на раст на крај на год.)
61,5 109,1 -72,92 23,8 -16,1 -13,3

-12,3 0,4 6,1 -0,6 16,5