КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Мисија на Стопанска банка

 

Во модерното опкружување, кое е во постојан подем и движење, каде што личните потреби и очекувања се менуваат и каде што клиентите знаат повеќе, бараат повеќе и прават повеќе, Стопанска банка настојува да отвори нови можности преку понуда на финансиски производи и услуги што соодветствуваат на овие промени и што се лесно достапни со помош на современи дистрибутивни канали. 


Со понудата на широка палета иновативни производи и услуги целосно ориентирани кон потребите на клиентот, Стопанска банка се стреми да биде партнер од доверба за своите коминтенти поддржувајќи го нивниот растеж и задоволувајќи ги нивните потреби на лесен и ефикасен начин, со цел од ден во ден да им овозможи остварување на сопствениот потенцијал и максимални животни постигнувања. Истовремено, СБ е посветена на создавање економска вредност за своите акционери, како и позитивно опкружување што ги инспирира вработените на Банката.