КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Организациона шема

 

 

 

Управен одбор

Диомидис Николетопулос

Генерален Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор


Биографија

М-р Тони Стојановски

Генерален Директор за управување со ризици, член на Управен ОдборБиографија

 

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален Директор за банкарство на мало,
член на Управен Одбор

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

СЕНИОР ДИРЕКТОР ЗА ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ

М-р Радмила Максимовиќ

email: radmila.maksimovic@stb.com.mk

Тел: (02) 3295-401

 

 

СЕНИОР ДИРЕКТОР ЗА ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСИИ 

Д-р Мирјана Трајановска

email: mira.trajanovska@stb.com.mk

Тел: (02) 3295-101

 

СЕНИОР ДИРЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКАРСТВО

Владимир Тренески, Директор

e-mail: vlado.treneski@stb.com.mk

Тел: (02) 3295-196

 

СЕНИОР ДИРЕКТОР ЗА ПРОДАЖБА И МРЕЖА НА ФИЛИЈАЛИ
Татјана Калајџиева, Директор
e-mail: tatjana.kalajdzieva@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-120

 

 

СЕКТОРИ

 

СЕКРЕТАР НА СБ/ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОНТАКТ СО АКЦИОНЕРИ
М-р Соња Николовска,
e-mail: sonja.nikolovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-179

 

Бојан Богевски; 

e-mail: bojan.bogevski@stb.com.mk

Тел: (02) 3295-591СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
М-р Дијана Делимитова, Директор

 

СЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКАРСТВО
Владимир Тренески, Директор
e-mail: vlado.treneski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-196

 

Драган Гичев, Заменик Директор
e-mail: dragan.gicev@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-593


 

СЕКТОР ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ КРЕДИТНИ ПРЕДЛОЗИ

М-р Лидија Руменовска - Саздова, Директор
e-mail: lidija.rumenovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295 539

 

Михаела Атанасова Стоичовска, Заменик Директор
e-mail: mihaela.atanasovastoicovska@stb.com.mk

 

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДИ И СО КЛИЕНТСКИ СЕГМЕНТИ

Барбара Брезовска Поњавиќ, Директор
e-mail: barbara.brezovska.ponjavic@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-216

 

Драган Михајлов, Заменик Директор
e-mail: dragan.mihajlov@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-381

 

СЕКТОР ЗА КАРТИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ДИРЕКТНО БАНКАРСТВО

Стeфан Пепоски, Директор
e-mail:stefan.peposki@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-360

 

 

СЕКТОР ЗА СРЕДСТВА И ЛИКВИДНОСТ
М-р Мирјана Трајановска, Директор
e-mail: mira.trajanovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-101

 

Сашо Радевски, Заменик Директор
e-mail: saso.radevski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-108

 

 

СЕКТОР ЗА ПРОДАЖБА И МРЕЖА НА ФИЛИЈАЛИ
Татјана Калајџиева, Директор
e-mail: tatjana.kalajdzieva@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-120

 

СЕКТОР ЗА НАПЛАТА
Мирко Аврамовски, Директор
e-mail: amirko@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-194

 

Благој Дончев, Заменик Директор
e-mail: Blagoj.Doncev@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-290

 

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК НА ПОРТФОЛИО НА НАСЕЛЕНИЕ
М-р Емилија Стојанова Ивановска, Директор
e-mail: Emilija.Stojanova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-462


СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ И КРЕДИТЕН РИЗИК НА КОРПОРАТИВНО КРЕДИТНО ПОРТФОЛИО

М-р Весна Ненчева, Директор
e-mail:vesna.nencheva@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-192

 

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА
Билјана Апостоловска, Директор
e-mail: biljanaa@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-148, Факс: (02) 3295-455

 

Игор Антевски, Заменик Директор
e-mail: igor.antevski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-153, Факс: (02) 3295-455

 

СЕКТОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО
Орце Наумовски, Директор
e-mail: naumovski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-300, Факс: (02) 3295-383

 

Даница Гавриловиќ, Заменик Директор
e-mail: danica.gavrilovic@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-395, Факс: (02) 3295-383

 

СЕКТОР ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
Д-р Вики Русевска Твртковиќ, Директор
e-mail: vikit@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-520

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Горазд Поповски, Директор
e-mail: gorazd.popovski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-191

 

Милка Новаковска, Заменик Директор
e-mail: milka.novakovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-457

 

СЕКТОР ЗА КАДРИ
Николина Миланова, Директор
e-mail: nikolina.milanova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-294


М-р Соња Николовска, Заменик Директор
e-mail: sonja.nikolovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-174

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
М-р Кристијан Спиров, Директор
e-mail: kristijan.spirov@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-241

 

Габриела Бабамова, Заменик Директор
e-mail: gabriela.babamova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-241

 

СЕКТОР ЗА КРЕДИТНО АДМИНИСТРИРАЊЕ
Д-р Весна Спасевска, Директор
e-mail: vesna.spasevska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-515

 

СЕКТОР ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Снежана Лутвиовска, Директор
e-mail: snezana.lutviovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-220

Светлана Блажевска, Заменик Директор
e-mail: svetlana.blazevska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-180
 

СЕКТОР ЗА ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ И OРГАНИЗАЦИЈА
М-р Васка Стевковска, Директор
e-mail: vaska.stevkovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295- 261

 

Сашко Бакаловски, Заменик Директор (делокруг за МИС)
e-mail: sasko.bakalovski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295- 397

 

Татјана Спирова, Заменик Директор (делокруг за Т24)
e-mail: tatjana.spirova@stb.com.mk 
Тел: (02) 3295- 397

 

СЕКТОР ЗА ИЗНАОЃАЊЕ НА ИЗЛЕЗНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

 


СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА БАНКАТА СО ПРОПИСИТЕ

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Ратка Тирицовска, Директор
e-mail: ratka.tiricovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-146
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ
Весна Димеска
e-mail: vesna.dimeska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295 - 466, Факс: (02) 3115-310

 

ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Бојан Богевски; Соња Николовска

e-mail: bojan.bogevski@stb.com.mk

sonja.nikolovska@stb.com.mk

Тел: (02) 3295 - 591

 

СЕКТОР ЗА КРЕДИТЕН РИЗИК ЗА БАНКАРСТВО НА МАЛО