e-com image

 

VISA BUSINESS КАРТИЧКА  

 

 

Опис на производот

VISA Business картичката е дебитна картичка што се издава на правни лица што се резиденти, преку издавање една или повеќе Visa Business картички на вработените, кои картичката можат да ја користат за различни деловни (службени) патувања на правното лице.

Со Visa Business дебитните картички вработените на кои правното лице ќе им издаде картичка имаат постојан 24/7 пристап до средствата уплатени на наменските средства на секоја од картичките каде било да се наоѓаат, на повеќе од 20 милиони продажни места или банкомати во светот.

Карактеристики 

- Плаќање на службените (деловни) трошоци без провизија на повеќе од 20 милиони продажни места во светот (секаде каде што стои знакот на Visa).

- Секое правно лице може да побара издавање на една или повеќе Visa Business дебитни картички (секоја со посебна сметка), кои ќе се користат за извршување деловни (службени) плаќања во рамките на средствата што правното лице ќе ги префрли на секоја од сметките.

- Visa Business картичката се издава како чип-картичка, која обезбедува сигурност во плаќањата на сите продажни места што го носат знакот на Visa.

- Правното лице самостојно управува, односно ги определува износите за трошење (парични средства на располагање) на секоја поединечна Visa Business картичка издадена на вработените во правното лице.

- Едноставно следење и управување со сметките и реализираните трошења со Visa Business дебитните картички преку сервисот за е-банкарство на Стопанска банка.

 

Купување во трговија
-  БЕЗ ПРОВИЗИЈА за плаќање во трговската мрежа во земјата и во странство, вклучувајќи ги и ПОС-терминалите од други банки


Подигање готовина 
- БЕЗ ПРОВИЗИЈА за подигање готовина во денари од банкоматите и експозитурите на СБ
- За подигање готовина во денари од банкоматите на други Банки во Р.Македонија провизија од 100,00 МКД + 1% од подигнатиот износ.
- За подигање готовина во странство провизијата од 1 EUR +1,5% од подигнатиот износ.
- Дневен лимит за подигање готовина е 60.000,00 МКД (по барање на сопственикот може еднократно да се промени )
- За одземена картичка од банкомат во странство се задолжува денарската сметка со трошок од 1.000,00 МКД.

 

Користење на картичката - Лимити и ослободувања
- Максимален износ по трансакција во трговија во државата и странство во износ од 250.000 денари
- Кумулативен износ на трансакции во текот на еден месец во трговија во државата и странство во износ од 600.000 денари
- Дневен лимит за подигнување на готовина од банкомати во износ од 30.000 денари во државата и странство
- Доколку имате потреба од износ на средства кој што ги надминува лимитите, истите може времено да се подигнат согласно вашите потреби со јавување во 24/7 контакт центарот на Стопанска банка на 3100-109

 

Користење на интернет 

Visa Business дебитната картичка може да се користи на домашни и странски интернет-сајтови за извршување на e-трансакции со високо ниво на безбедност.


Важност 
5 години, по што автоматски се обновува.

Правното лице има право во секое време да побара затворање на една или повеќе Visa Business дебитни картички.

Годишно членство 
За правни лица со сметка и работење во Стопанска банка:

-  Без членарина за првата година

- 300 денари годишно за секоја поединечна Visa Business дебитна картичка

 

За други:

- 600 денари годишно за секоја поединечна Visa Business дебитна картичка


Потребни услови и документи  

- Да има или да отвори сметка во Стопанска банка

-  Барање и овластување (на пропишан образец од Банката) за издавање Visa Business дебитна картичка за најмалку едно лице, пополнето од законскиот застапник на деловниот субјект

-  Да приложи тековна состојба не постара од 6 месеци

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
24 часа контакт-центар (02) 3100 109, кој е на располагање секој ден во неделата за сите ваши прашања и потреби, вклучително и за блокирање на загубени или украдени картички

За интегриран преглед на карактеристиките на VISA Business кредитна картичка притиснете тука.

 

Документи за превземање

 

БАРАЊЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА VISA BUSINESS