e-com image

ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА

 

Доставување на налози за трансфер на средства и распоред на прилив може да се врши во било која филијала на Стопанска банка без оглед на тоа каде е отворена сметката.
За налози доставени до 12 часот, трансферот на средствата се извршува истиот ден.
On-line системот овозможува трансферот на средствата во корист на нерезиденти комитенти на СБ да се извршува во моментот на пристигнувањето на налогот од комитентот.