e-com image

ОТВОРАЊЕ  СМЕТКА НА ДОМАШНО ПРАВНО ЛИЦЕ


Учесници во платниот промет се домашно право лице и физичко лице што врши регистрирана дејност и за вршење плаќања во домашниот платен промет можат да отворат една и повеќе сметки во Стопанска банка АД - Скопје.

Потребни документи за правни лица што првпат отвораат сметка се:

 

 • Решение за упис во трговскиот регистар, односно во регистарот на надлежен орган на Република Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан со закон
 • Акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар 
 • Извод од законот, ако учесникот е основан во согласност со закон 
 • Пријава за регистрација на правно или физичко лице (образец СБ
 • Барање за отворање денарска или девизна сметка (образец СБ
 • Пријава на овластени доставувачи на налози и фотокопија на лични карти (образец СБ
 • Договор за отворање трансакциска сметка за домашен или платен промет во странство (образец СБ
 • Изјава за прифаќање и за реализација на акцептни налози (образец СБ) – за клиенти што се регистрирани пред 2001 година
 • Доказ дека сметката е пренесена од Министерство за финансии – Управа за јавни приходи - за клиенти што се регистрирани пред 2001 година
 • Формулар со дополнителни информации (образец СБ)
 • Општи услови за работа со сметката за вршење денарски платен промет (образец на СБ

 

Клиентите на Банката, кои веќе имаат отворено сметка во СБ потребно е само да ги достават обрасците на СБ.