КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

СББ ОБЕЗБЕДЕНИ КРЕДИТИ

 

МОЖНОСТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО СКЛОП НА

 

  • Кредитна рамка ЗА необезбедени кредити
  • Кредитна рамка ЗА обезбедени кредити

 

Предности на Кредитната рамка

  • Воспоставување на долгорочна соработка со клиентите преку еднократно воспоставување на нотарски акт со важност до 10 години,
  • Можност за користење на повеќе производи во склоп на Кредитната рамка, согласно потребите на клиентот и согласно одобрениот лимит,
  • Пониски трошоци за клиентот и поедноставна постапка за одобрување на нов производ во рамки на одобрениот лимит на кредитната рамка.

 

   СББ КРЕДИТНА РАМКА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ КРЕДИТИ

СББ производи вклучени

во кредитната рамка

  • СББ Кредити за обртен капитал
  • СББ Инвестициски кредити
  • СББ Дозволено пречекорување на трансакциска сметка
Валута повеќе валутна (МКД/ЕУР)
Максимален износ До ЕУР 350,000
Времетраење До 10 години
Обезбедување
  • Хипотека на имот/деловни објекти
Период на ревидирање
  • Годишно ревидирање
Провизија за управување НЕМА за кредитната рамка (само за секој пооделен производ одобрен во рамките на кредитната рамка, определени во карактеристиките за секој пооделене производ)
Друго За секој производ во рамките на кредитната рамка ќе се применат тековните карактеристики и критериуми на одобрување