КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

СББ НЕОБЕЗБЕДЕНИ КРЕДИТИ

 

  СББ КРЕДИТНА РАМКА ЗА НЕОБЕЗБЕДЕНИ КРЕДИТИ

СББ производи вклучени

во кредитната рамка

  • Кредит без обезбедување за трајни обртни средства и други оперативни потреби на среден рок
  • Необезбедено Дозволено пречекорување на трансакциска сметка

Валута

повеќевалутна (МКД/ЕУР)
Максимален износ До ЕУР 20,000
Времетраење До 10 години
Обезбедување
  • Меница/и, гарантирани од сопственикот/ците, за секоја година, со Нотарски акт
Период на ревидирање Годишно ревидирање
Провизија за управување Нема за кредитната рамка (само за секој пооделен производ одобрен во рамките на кредитната рамка, определени во карактеристиките за секој пооделен производ)
Друго За секој производ во рамките на кредитната рамка ќе се применат тековните карактеристики и критериуми на одобрување